Category: Думки

ессенціалізм

Есенціалізм

У Мар­ка Аврелія є цікаві сло­ва: «Якщо ви пра­г­не­те до спо­кою, робіть мен­ше». Може зда­ва­ти­ся, що це заклик до пасив­но­го жит­тя, але ні.  Це один з пер­ших закли­ків ідеї есен­ціаліз­му — роби­ти тіль­ки правильні…

egg

Три стоїчні дисципліни

Стоїки спо­чат­ку вив­ча­ли тео­рію, а потім пере­хо­ди­ли до прак­ти­ки. Тео­рія скла­да­ла­ся з трьох основ: Логіка — як пра­виль­но мір­ку­ва­ти. Фізи­ка — як вла­што­ва­ний світ. Ети­ка — як доб­ре жити. Відо­ме їх порів­нян­ня філо­со­фії з фрук­то­вим садом: логіка…

дихотомія

Дихотомія контролю та доля людини

Одна з голов­них ідей стоїч­ній ети­ці — це дихо­то­мія кон­тро­лю. Це розу­мін­ня того, що ми прак­тич­но нічо­го не кон­тро­лює­мо у жит­ті окрім нашо­го став­лен­ня до цьо­го, а тому пев­ні речі є бай­ду­жи­ми, і ми…

Розумна повсякденність

Розумна повсякденність

Про­тя­гом дня ми роби­мо бага­то авто­ма­тич­них речей. Якщо уве­чері зага­да­ти, як прой­шов день, то ми поба­чи­мо, що наша поведін­ка — це суціль­ні реак­ції. Хтось щось ска­зав — ми від­по­ві­ли, десь якась потре­ба — ми…

Розподілити все

Розподілити все

Сьо­год­ні дещо лег­ко­важ­ни­ми вигля­да­ють різ­ні стат­ті довоєн­но­го часу про тех­ніки бороть­би зі стре­сом. Зараз все жит­тя для багатьох людей — суціль­ний стрес. Для воїнів, пере­се­лен­ців, всіх, хто періо­дич­но чує зву­ки сирен та нама­гаєть­ся працювати…

Жизнь в согласии с природой

Жизнь в согласии с природой

Один из основ­ных прин­ци­пов сто­и­циз­ма — жизнь в согла­сии с при­ро­дой. Часто он оши­боч­но пони­ма­ет­ся, как при­зыв к сли­я­нию с при­ро­дой, в том смыс­ле, когда при­ро­да и чело­век про­ти­во­по­став­ля­ют­ся. Как при­зыв к даун­шиф­тин­гу (уход…

Природа и стресс

Природа и стресс

Один из прин­ци­пов, кото­рым руко­вод­ство­ва­лись сто­и­ки — это стре­мить­ся к тому, что­бы жить в согла­сии с при­ро­дой. Пото­му что сама при­ро­да ведёт нас к доб­ро­де­те­ли. «Не про­тив при­ро­ды труд для руки или ноги, покуда…

Спокойствие

Спокойствие

В 4 гла­ве «Раз­мыш­ле­ний» Марк Авре­лий пишет, как мно­гие люди ищут покоя и уеди­не­ния побли­же к про­стой сель­ской жиз­ни, где-нибудь на бере­гу моря или в горах. С тех пор люди не силь­но изме­ни­лись и…

Быть другим человеком

Быть другим человеком

«Если вы дей­стви­тель­но хоти­те избе­жать того, что вас бес­по­ко­ит, вам нуж­но быть не в дру­гом месте, а быть дру­гим чело­ве­ком», — пишет Сене­ка. [wpdiscuz-feedback id=«u5o4rds6vp» question=«Поделитесь при­ме­ра­ми!» opened=«0»]Тут вновь под­чер­ки­ва­ет­ся важ­ная мысль — нас…

О правильной молитве

О правильной молитве

Сто­и­цизм — кон­цеп­ция не рели­ги­оз­ная, но не меша­ю­щая верить и молить­ся. У Мар­ка Авре­лия есть инте­рес­ная мысль о молит­ве, смысл в кото­рой для себя най­дет и не рели­ги­оз­ный чело­век. «Этот молит­ся: как бы мне…