Category: Думки

Стоїчна вправа «Дихотомія контролю»

Чим біль­ше ми зосе­реджує­мось на речах, які ми не може­мо кон­тро­лю­ва­ти, тим мен­ше у нас кон­тро­лю, — казав Епік­тет. Дійс­но, це лише поси­лює нашу три­во­гу, оскіль­ки зму­шує нас зацик­лю­ва­ти­ся на від­сут­но­сті сво­бо­ди волі в…

стоїцизм і християнство

Стоїцизм і християнство

Стої­цизм не є релі­гією, але має бага­то спіль­но­го і з буд­диз­мом, і з хри­сти­ян­ством. Пев­ні етич­ні ідеї хри­сти­ян­ства настіль­ки схо­жі на стоїч­ні, що це поро­ди­ло леген­ду про листу­ван­ня апо­сто­ла Пав­ла і Сене­ки. Навіть збереглася…

Що вас зараз хвилює?

«Ми біль­ше страж­дає­мо від уяви, ніж від реаль­но­сті» (Сене­ка). Давай­те сьо­год­ні перед сном вико­нає­мо неве­лич­ку впра­ву. Спро­буй­те від­по­ві­сти себе, що вас зараз хви­лює? Вій­на? Май­бут­нє? Здо­ро­в’я? Жит­тя? Доля близь­ких або влас­на? Так, це дійсно…

печаль

Завоювати печаль

«Кра­ще заво­ю­ва­ти печаль, аніж обма­ню­ва­ти її». (Сене­ка) До нас постій­но при­хо­дять різ­ні емо­ції, в тому числі ті, що звуть­ся нега­тив­ни­ми. І дех­то вва­жає, що достат­ньо вида­ва­ти з себе щас­ли­ву та радіс­ну люди­ну, ігно­ру­ва­ти та…

ессенціалізм

Есенціалізм

У Мар­ка Аврелія є цікаві сло­ва: «Якщо ви пра­г­не­те до спо­кою, робіть мен­ше». Може зда­ва­ти­ся, що це заклик до пасив­но­го жит­тя, але ні.  Це один з пер­ших закли­ків ідеї есен­ціаліз­му — роби­ти тіль­ки правильні…

egg

Три стоїчні дисципліни

Стоїки спо­чат­ку вив­ча­ли тео­рію, а потім пере­хо­ди­ли до прак­ти­ки. Тео­рія скла­да­ла­ся з трьох основ: Логіка — як пра­виль­но мір­ку­ва­ти. Фізи­ка — як вла­што­ва­ний світ. Ети­ка — як доб­ре жити. Відо­ме їх порів­нян­ня філо­со­фії з фрук­то­вим садом: логіка…

дихотомія

Дихотомія контролю та доля людини

Одна з голов­них ідей стоїч­ній ети­ці — це дихо­то­мія кон­тро­лю. Це розу­мін­ня того, що ми прак­тич­но нічо­го не кон­тро­лює­мо у жит­ті окрім нашо­го став­лен­ня до цьо­го, а тому пев­ні речі є бай­ду­жи­ми, і ми…

Розумна повсякденність

Розумна повсякденність

Про­тя­гом дня ми роби­мо бага­то авто­ма­тич­них речей. Якщо уве­чері зага­да­ти, як прой­шов день, то ми поба­чи­мо, що наша поведін­ка — це суціль­ні реак­ції. Хтось щось ска­зав — ми від­по­ві­ли, десь якась потре­ба — ми…

епіктет мудрість

Розподілити все

Сьо­год­ні дещо лег­ко­важ­ни­ми вигля­да­ють різ­ні стат­ті довоєн­но­го часу про тех­ніки бороть­би зі стре­сом. Зараз все жит­тя для багатьох людей — суціль­ний стрес. Для воїнів, пере­се­лен­ців, всіх, хто періо­дич­но чує зву­ки сирен та нама­гаєть­ся працювати…

життя з природою

Життя в злагоді з природою

Один з основ­них прин­ци­пів стої­циз­му — жит­тя в зла­годі з при­ро­дою. Часто його помил­ко­во розу­мі­ють, як заклик до злит­тя з при­ро­дою, у тому сен­сі, коли при­ро­да і люди­на про­ти­став­ля­ють­ся. Як заклик до даун­шиф­тин­гу (від­хід…