Не скаржитись, а дякувати

вдячність

Одна з най­силь­ні­ших стоїч­них ідей, яку іноді несві­до­мо прак­ти­ку­ють бага­то успіш­них людей — це бачи­ти в нега­раз­дах поштовх для розвитку.

Справж­ній стоїк не скар­жить­ся на нега­раз­ди, а вирі­шує вико­ри­ста­ти їх, щоб тре­ну­ва­ти­ся бути кращим.

Це пози­ція вої­на-філо­со­фа. Щось схо­же було й у японсь­ких саму­раїв. В їх книзі “Хага­ку­ре” є такі слова: 

“Потра­пив­ши під дощ, ти можеш вине­сти з цьо­го кори­с­ний урок. Якщо дощ почи­наєть­ся несподі­ва­но, ти не хочеш намок­ну­ти та тому біжиш вули­цею до сво­го будин­ку. Але, добіг­ши до будин­ку, ти помі­чаєш, що все одно про­мок. Якщо ж ти з само­го почат­ку вирі­шиш не при­ско­рю­ва­ти крок, ти про­мок­неш, але зате не будеш мету­ши­ти­ся. Так само потріб­но дія­ти в інших схо­жих обставинах”.

У той час як інші люди сприй­ма­ють важ­кі обста­ви­ни, як щось погане, як те, що зава­жає їм досяг­ти своїх цілей, ви виз­нає­те мож­ливість для зрос­тан­ня, бачи­те мож­ливість там, де вони бачать зло. Боре­тесь не з обста­ви­на­ми, які не має­те мож­ли­во­сті змі­ни­ти, а зна­хо­ди­те зони влас­но­го росту в них.

Колись я читав про одно­го хри­сти­я­ни­на, яко­му дуже зава­жав пта­ши­ний спів. Він ніяк не міг засну­ти, поки не зро­зу­мів (мож­ли­во, навіть, в роз­мо­ві з Анге­лом — таке тоді трап­ля­лось знач­но часті­ше ніж зараз), що ці пта­хи насправ­ді не зава­жа­ли йому, а допо­мо­га­ли. Вони з Божої лас­ки ста­ли для ньо­го вчи­те­ля­ми сми­рен­ня та тер­пін­ня — важ­ли­вих чес­нот в хри­сти­ян­стві. Ця змі­на погля­ду доз­во­ли­ла йому спа­ти спо­кій­но, при­чо­му з вдячністю.

Коли вас щось дра­тує або є для вас при­чи­ною нещастя, спро­буй­те поди­ви­тись на це з вдяч­ністю. Поду­ма­ти — за що я можу тут подя­ку­ва­ти? Це пока­же вашу зону росту, те, над чим мож­на пра­ц­ю­ва­ти й розвивати.

Наоста­нок ще одна чудо­ва цита­та з іншої тра­ди­ції суф­ійсь­ко­го пое­та Румі:

«Рана — це міс­це, через яке у вас вхо­дить світло». 

Як ви її розу­міє­те або відчуваєте?


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...