Перешкоди — як виклики

перешкоди стоїцизм

Будь-який роз­ви­ток чи досяг­нен­ня пов’я­за­ні з переш­ко­да­ми, випро­бу­ван­ня­ми або болем. Це схо­же на пев­ний закон жит­тя — так­тич­но тре­ба з чимось впо­ра­тись, щоб вигра­ти стратегічно.

Почи­наєть­ся все з народ­жен­ня, коли з дуже ком­форт­но­го сере­до­ви­ща ми опи­няє­мось хтозна-де, але через неве­ли­кий час ми адап­тує­мось і почи­нає­мо жити у вели­ко­му світі з різ­ни­ми мож­ли­во­стя­ми. Потім нам тре­ба нав­ча­ти­ся, це також пов’я­за­но з переш­ко­да­ми. Далі, якщо хоче­мо нор­маль­ну робо­ту, тре­ба вору­ши­тись. Якщо хоче­мо нор­мальне від­но­шен­ня для себе — захи­ща­ти влас­ні кор­до­ни, від­мо­в­ля­ти­ся від пога­них людей нав­ко­ло себе. Якщо хоче­мо гарне здо­ро­в’я та фігу­ру — від­мо­в­ля­ти­ся від пога­них зви­чок у хар­чу­ван­ні, при­му­шу­ва­ти себе до тре­ну­вань. Хоче­мо нор­маль­ні сто­сун­ки та само­по­ва­гу — від­мо­в­ля­ти­ся від спо­кус, бути надій­ною люди­ною. І так далі. Все жит­тя — це бороть­ба. Але є нюанс.

Якщо для будь-яких досяг­нень і роз­вит­ку нам потріб­но пере­хо­ди­ти через пев­ний нега­тив і нічо­го тут змі­ни­ти не мож­на, то муд­ро буде не боро­ти­ся з зако­на­ми жит­тя, а змі­ни­ти власне сприй­нят­тя до них. Поз­ба­ви­ти ці переш­ко­ди нега­тив­но­го зна­чен­ня. Дода­ти їм влас­ної цінності. 

Саме так про­по­ну­ють роби­ти стоїки. У Епік­те­та є чудо­ві сло­ва, де він каже, що для кож­но­го викли­ку пам’я­тай про ресур­си, які ти маєш все­ре­дині себе, щоб впо­ра­ти­ся з ним. 

“Спро­во­ко­ва­ний вигля­дом кра­си­вої люди­ни, ти від­криєш в собі про­ти­леж­ну силу само­об­ме­жен­ня. Зіткнув­шись з болем, ви від­криє­те в собі силу вит­рим­ки. Якщо вас обра­жа­ють, ви від­криє­те в собі тер­пін­ня. З часом ви виро­с­те­те до впев­не­но­сті в тому, що немає жод­но­го вра­жен­ня, на яке у вас не виста­чи­ло б мораль­них засобів терпіти”.

Вихо­дить, що будь-яку ситу­а­цію, будь-який виклик мож­на вико­ри­ста­ти для того, щоб вправ­ля­ти­ся в чес­но­тах і ста­ва­ти кра­щою люди­ною. Потріб­но лише постій­но засто­со­ву­ва­ти чес­но­ти й розум. 

Мож­на піти на крок далі, ніж про­сто прий­ня­ти все, що від­бу­ваєть­ся. Мож­на дійс­но полю­би­ти все, що від­бу­ваєть­ся. Це і є прак­ти­кою Amor fati. Усві­до­ми­ти, що все від­бу­ваєть­ся спе­ціаль­но для вас. Для того, щоб ви ста­ли кра­ще і вправ­ні­ше у чес­но­тах муж­но­сті, спра­вед­ли­во­сті, помір­ко­ва­но­сті та муд­ро­сті. І ви отри­мує­те задо­во­лен­ня від цьо­го, бо змі­нить­ся фокус вашої ува­ги з тимча­со­вих резуль­татів або задо­во­лень на цін­но­сті, чес­но­ти та саморозвиток.

Тепер переш­ко­ди — це викли­ки, шлях само­пізнан­ня, перевір­ки себе та роз­вит­ку. Вони роб­лять вас кращими. 

Коли ви сти­кає­те­ся з важ­кою ситу­а­цією, запи­тай­те себе: «Як я можу засто­су­ва­ти розум і чес­но­ту тут і зараз? Для якої чес­но­ти, яко­го мого май­бут­ньо­го це випробування?”


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...