Кола Гієрокла та стоїчний космополітизм

Гієро­кл був філо­со­фом-стоїком у Ста­ро­дав­ній Гре­ції. На жаль, ми дуже мало знає­мо про цю люди­ну та її жит­тя. Біль­ша части­на його робіт була втра­че­на. Однак у 1901 році були знай­дені кіль­ка фраг­мен­тів папіру­су, і маке­донсь­кий писар Йоанн Сто­бе­ус пере­пи­сав і зберіг дея­кі його робо­ти (напи­сані близь­ко 500 року нашої ери).

Най­ві­до­мі­ший із цих існу­ю­чих фраг­мен­тів містив кон­цеп­цію, відо­му як Кола Гієрокла.

Гієрокл

Гієро­кл

Корот­ко, ідея цих кіл поля­гає в наступному.

Одно­го разу дити­на розу­міє, що роже­ва річ, яка махає перед її облич­чям, насправ­ді є її рукою. Потім ми дося­гає­мо віку розу­му, – імо­вір­но, десь у чотир­на­дцять чи п’ятнадцять років, – почи­нає­мо дума­ти про вза­є­ми­ни між нами та інши­ми людьми.

Для пояс­нен­ня цьо­го про­це­су стоїк Гієро­кл вико­ри­сто­ву­вав зоб­ра­жен­ня кон­цен­трич­них кіл. Він писав, що най­мен­ше коло — це те, що вклю­чає індиві­да; дру­ге коло, яке ото­чує пер­ше, містить най­б­лиж­чих кров­них роди­чів; третє коло містить більш від­да­ле­них роди­чів, таких як бабу­сі, дідусі, дядь­ки та тіт­ки; чет­вер­те коло містить роди­чів, що залишилися. 

Кола про­до­в­жу­ють­ся, посту­по­во роз­ши­рю­ю­чись, вклю­ча­ю­чи сусідів, потім членів одно­го пле­мені, потім жителів того само­го міста, поки, наре­шті, кола не охоплять весь людсь­кий рід.

«Ойкей­о­зис» (спорід­неністю) — це спо­сіб, у який стоїк почи­нає вво­ди­ти інте­ре­си людей у ​​кож­но­му з кіл у коло, яке містить себе, доки зре­штою дос­ко­на­лий муд­ре­ць не поду­має про інте­ре­си всьо­го люд­ства як про свої власні. 

Гієро­кл вва­жав, що те, що при­но­сить користь ціло­му, при­но­сить користь і окре­мій людині. Для ньо­го тур­бо­та про люд­ство була тур­бо­тою про нас самих. Це була одна з пер­ших роз­по­ві­дей про справж­нє кос­мо­політичне мислен­ня. Як у відо­мій рекла­мі “щас­ли­ва роди­на — щас­ли­ва дитина”.

Кос­мо­політизм похо­дить від гре­ць­ко­го сло­ва kosmopolites, що озна­чає «гро­ма­дя­ни світу». Кос­мо­політизм у стоїків наго­ло­шує на тому, що всі ми є части­ною світо­вої спіль­но­ти, яка вкорі­не­на в розу­мі (лого­сі). 

стоїчні кола гієрокла

Кола нага­ду­ють нам про силу, яка охо­плює все люд­ство і всю пла­не­ту зара­ди кож­но­го, включ­но з нами. Вони допо­ма­га­ють нам зміц­ни­ти ідею, що здат­ність до розу­му долає розрив між нами та іншими.

Стої­цизм є соціаль­ною кон­цеп­цією, він зорієн­то­ва­ний на дію, на вті­лен­ня чес­но­ти спра­вед­ли­во­сті у сус­піль­стві, на емпатію. Наша мета як розум­них людей — нав­чи­ти­ся піклу­ва­ти­ся про всіх людей у ​​всіх цих колах. Актив­на дія у своїй спіль­но­ті та тиха меди­та­ція, напри­клад меди­та­ція любо­ві й доб­ро­ти, адап­то­ва­на з буд­диз­му — два прак­тич­них вті­лен­ня для роз­вит­ку Ойкейозису.

Якщо люди­на серй­оз­но нала­што­ва­на вести жит­тя, яке повністю від­по­ві­дає прин­ци­пам стоїка, то вона повин­на завжди їх послі­дов­но засто­со­ву­ва­ти — і це має в себе соціаль­ну від­по­ві­даль­ність перед роди­ною, близь­ки­ми, бать­ків­щи­ною, пла­не­тою. Це від­чи­няє нові сен­си у жит­ті стоїка: від політич­но­го до екологічного.

Як при­зи­вав Сене­ка: «Давай­те роз­ви­ва­ти нашу людяність».


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...