Душевний спокій

“Пред­ме­ти, пере­слі­ду­ю­чи та уни­ка­ю­чи яких, ти поз­бав­ляєш­ся душев­но­го спо­кою, не при­сту­па­ють до тебе, але ти яки­мось чином сам при­сту­паєш до них. Нехай змовкне твоє суд­жен­ня про них — і вони лежать неру­хо­мо; а тебе ніх­то не поба­чить ні пере­слі­ду­ю­чим, ні тим, хто біжить” (Марк Аврелій “Роз­ду­ми”, 11:11).

Дея­кі речі лиша­ють нас душев­но­го спо­кою. Але ми самі дає­мо їм енер­гію, під­жив­лює­мо. Часті­ше за все вони тихо сплять у несві­до­мо­му, і поки ми не почи­нає­мо про них дума­ти, боро­ти­ся з ними або нав­па­ки, нама­гає­мо­ся викрес­ли­ти — вони нас не турбують.

Досвід­чені пси­хо­ло­ги кажуть: “не чеши там де не свер­бить”. Не все ми може­мо зро­зу­міти в себе, бо знач­на части­на нашої пси­хіки керуєть­ся гли­бин­ни­ми та дав­ні­ми сила­ми — інстинк­та­ми. Дещо в собі потріб­но лише прийняти.

Бага­то хто нама­гаєть­ся бути іде­аль­ним, але пра­г­ну­ти тре­ба ціліс­но­сті. Ціліс­ність перед­ба­чає муж­ність поба­чи­ти та прий­ня­ти в себе те, що нале­жить до нашо­го тва­рин­но­го нача­ла. Бути уваж­ним до ньо­го, але не дава­ти керу­ва­ти собою.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...