Статті та замітки про стоїцизм

стоїчна фізика

Стоїчна фізика

Як відо­мо, стої­цизм скла­даєть­ся з трьох вели­ких розділів: фізи­ки, логіки та ети­ки. З ети­кою все більш-менш зро­зу­мі­ло. Це той напрям, який завжди мав послі­дов­ни­ків, роз­ви­вав­ся і в Дав­ній Гре­ції й в Римі та набув…

океан

Бути психолюмінесцентним

Нещо­дав­но я про­чи­тав стат­тю, де автор закли­кає нас бути пси­хо­лю­мі­нес­цент­ни­ми. Це дуже ціка­ва мета­фо­ра, я корот­ко її пере­ка­жу. На гли­бині тисяч мет­рів в оке­ані, де суціль­на темря­ва та вели­чез­ний тиск, живуть див­ні створін­ня. Вони еволюціонували,…

стоїчні кола гієрокла

Кола Гієрокла та стоїчний космополітизм

Гієро­кл був філо­­со­­фом-стоїком у Ста­ро­дав­ній Гре­ції. На жаль, ми дуже мало знає­мо про цю люди­ну та її жит­тя. Біль­ша части­на його робіт була втра­че­на. Однак у 1901 році були знай­дені кіль­ка фраг­мен­тів папіру­су, і…

Як пережити втрату?

  Є теми, на які склад­но писа­ти. Вони зазви­чай лежать або у мораль­ній пло­щині, або у сфері влас­но­го гли­бо­ко інтим­но­го досві­ду про­жи­ван­ня чогось важ­ли­во­го.  У нашо­му жит­ті неми­ну­че трап­ляєть­ся те, що ми нази­ває­мо втратами.…

що таке стоїцизм

Що таке стоїцизм?

Сти­слий огляд, для того хто тіль­ки заці­ка­ви­вся стої­циз­мом або хоче нага­да­ти собі основ­ні поло­жен­ня.  Стої­цизм — це філо­соф­сь­ка шко­ла, яка з’яви­ла­ся в Гре­ції при­близ­но за три століт­тя до нашої ери. Вона була зас­но­ва­на Зеноном…

погляд зверху

Стоїчна вправа «Погляд зверху»

«Погляд звер­ху» — одна з відо­мих стоїч­них вправ. При тому, що вона здаєть­ся про­стою, її сенс при­сут­ній також у багатьох релі­гіях, що наво­дить на дум­ку, що якщо зро­би­ти її части­ною жит­тя, то резуль­тат буде,…

життя після смерті

Чи є життя після смерті на думку стоїків?

Memento mori або спо­гля­дан­ня нашої неми­ну­чої смер­ті — одна з най­ві­до­мі­ших стоїч­них прак­тик, що допо­мо­гає ціну­ва­ти жит­тя та тепе­ріш­ній час. Але що дума­ли стоїки сто­сов­но жит­тя піс­ля смер­ті? Щоб від­по­ві­сти на це питан­ня, треба…

байдужість

Сила байдужості

«Нав­чіть­ся бути бай­ду­жим до того, що не має зна­чен­ня» — Марк Аврелій. Як про­сто це зву­чить і як склад­но це вті­ли­ти в жит­тя! Але ця дум­ка є клю­чем до повсяк­ден­но­го спо­кою та від­по­від­ної душевної…

мрії

Фантазії та когнітивні фільтри

Здат­ність уяв­ля­ти та фан­та­зу­ва­ти про щось — вза­галі непо­га­на річ, але коли ми забу­ває­мо про те, що наші фан­та­зії — це наш влас­ний про­дукт, а не реаль­ність, тоді почи­на­ють­ся про­бле­ми. Зву­чить див­но, але в…

memento mori

Memento mori та цінування часу

«Ви може­те зали­ши­ти це жит­тя в будь-який момент: май­те на ува­зі цю мож­ливість у всьо­му, що ви роби­те, гово­ри­те чи думає­те». (Марк Аврелій, Роз­ду­ми 2:11) Багатьох людей дум­ки про смерть ляка­ють або викли­ка­ють неприязнь.…