Статті та замітки про стоїцизм

негативна візуалізація

Як використати негативні емоції собі на користь?

Читаю у Forbes стат­тю про нега­тив­ні емо­ції. Пишуть, що всі наші реак­ції кори­сні та потріб­ні у кри­тич­ній ситу­а­ції. Нега­тив­ні емо­ції – злість, нена­висть, оги­да – можуть ляка­ти, але саме на них мозок звер­тає більше…

марк аврелій

Про душевну рівновагу

“Якщо обста­ви­ни зму­сять тебе змі­ни­ти свою душев­ну рів­но­ва­гу, то поспі­ши повер­ну­ти­ся до себе і не від­сту­па­ти понад необ­хід­ність від роз­міре­них рухів своєї душі. Адже чим часті­ше ти повер­та­ти­меш­ся до гар­монії, тим біль­ше і більше…

Стоїцизм і стрес

Ми часто уяв­ляє­мо стрес, як щось, що з нами від­бу­ваєть­ся. Тоб­то, це якась річ, точ­ні­ше стан, який зва­люєть­ся на нас зне­на­ць­ка або посту­по­во при­хо­дить та охо­плює.  У роз­мо­вах ми гово­ри­мо про себе в пасивній…

шлях

Перешкода стає шляхом

Важ­ко писа­ти щось пози­тивне про вій­ну та випро­бу­ван­ня, що спіт­ка­ли сьо­год­ні багатьох з нас. Але кожен, хто змо­же вий­ти з цьо­го випро­бу­ван­ня, від­бу­дуєть­ся, від­но­вить­ся, зали­шить доб­ру память, повер­неть­ся, допо­мо­же, вря­тує — тоб­то реалі­зує у…

Стоїчна вправа «Дихотомія контролю»

Чим біль­ше ми зосе­реджує­мось на речах, які ми не може­мо кон­тро­лю­ва­ти, тим мен­ше у нас кон­тро­лю, — казав Епік­тет. Дійс­но, це лише поси­лює нашу три­во­гу, оскіль­ки зму­шує нас зацик­лю­ва­ти­ся на від­сут­но­сті сво­бо­ди волі в…

егемонікон

Що таке егемонікон (hêgemonikon)?

Стоїки вва­жа­ли, що душа скла­даєть­ся з вось­ми частин — це п’ять органів чут­тя (зір, слух, нюх, смак, дотик), репро­дук­тив­на здат­ність, здат­ність до мов­лен­ня та цен­траль­на керу­ю­ча здат­ність «еге­монікон» [hêgemonikon]. Усі части­ни душі мож­на розглядати…

стоїцизм і християнство

Стоїцизм і християнство

Стої­цизм не є релі­гією, але має бага­то спіль­но­го і з буд­диз­мом, і з хри­сти­ян­ством. Пев­ні етич­ні ідеї хри­сти­ян­ства настіль­ки схо­жі на стоїч­ні, що це поро­ди­ло леген­ду про листу­ван­ня апо­сто­ла Пав­ла і Сене­ки. Навіть збереглася…

Що вас зараз хвилює?

«Ми біль­ше страж­дає­мо від уяви, ніж від реаль­но­сті» (Сене­ка). Давай­те сьо­год­ні перед сном вико­нає­мо неве­лич­ку впра­ву. Спро­буй­те від­по­ві­сти себе, що вас зараз хви­лює? Вій­на? Май­бут­нє? Здо­ро­в’я? Жит­тя? Доля близь­ких або влас­на? Так, це дійсно…

маат

Принцип Маат та Розум

На зоб­ра­жені “Воло­дар­ка Захо­ду” та “Пані пів­ніч­но­го віт­ру”. Донь­ка та око бога Ра. Вели­ка Маат, боги­ня, яка уосо­б­лює божий закон і поря­док.  За вчен­ням ста­ро­дав­ніх єгип­тян, які доволі точ­но уло­ви­ли наяв­ність про­ти­леж­но­стей у природі,…

марк аврелий стоицизм

За що це все нам?

Нам дове­лось жити в бурх­ли­вий час, про який зазви­чай інші поколін­ня чита­ють хиба що в кни­гах. Тим хто дожи­ве до почес­них літ (я споді­ва­юсь, що це біль­шість з нас) — точ­но буде що розповісти…