Статті та замітки про стоїцизм

Стоїчна практика ведення щоденника

Дум­ки одно­го з трьох стов­пів стої­циз­му Мар­ка Аврелія були викла­дені ним у влас­но­му щоден­ни­ку і не перед­ба­ча­ли пуб­ліка­ції. Тіль­ки потім світ дізнав­ся про “Роз­ду­ми” або “Меди­та­ції” та їх авто­ра, його рефлексії та стиль життя,…

сенека моральні листи

З яких книг почати знайомство зі стоїцизмом?

Стої­цизм — дав­ня філо­со­фія, яка мала бага­то авторів, але нажаль дій­шли до нас всьо­го декіль­ка імен. Це насам­пе­ред Сене­ка, Епік­тет, Марк Аврелій. Вони вва­жа­ють­ся “Вели­кою трій­кою” стої­циз­му, їх кни­ги зараз вида­ють­ся і про­блем їх…

правила життя аврелій

Кроки до правил життя Марка Аврелія

  «Пра­вед­ні помис­ли, загаль­но­ко­ри­сна діяль­ність, мова, нездат­на до брех­ні, та душев­ний настрій, який з радістю прий­має все, що від­бу­ваєть­ся, як необ­хідне та перед­ба­чене — як те, що вип­ли­ває із загаль­но­го нача­ла та дже­ре­ла». У…

мудрість в стоїцизмі

Мудрість

Мудрість — одна з чоти­рьох стоїч­них чес­нот. Коли ми каже­мо, що люди­на муд­ра, то може­мо мати тро­хи перебіль­шені асо­ціа­ції.  У каз­ках та філь­мах муд­ре­ць — це ста­ре­ць з сивою боро­дою, який гово­рить загад­ко­ви­ми фразами.…

Прийняття складних рішень стоїки

Мистецтво складних рішень

Бува­ють ситу­а­ції, які не зали­ша­ють аль­тер­на­ти­ви між пога­ним та добрим варіан­том. Оби­д­ва зда­ють­ся дис­ком­форт­ни­ми. Зазви­чай це вибір між корот­ко­ча­с­ним страж­дан­ням і ката­стро­фою, але в жит­ті мож­ли­во різне. Є дослід­жен­ня, які вка­зу­ють, що ми щод­ня приймаємо…

Массімо Пільюччі

Массімо Пільюччі відповідає на питання спільноти Reddit

Два дні тому на Redit Мас­сі­мо Пільюч­чі (автор “Як бути стоїком” та інших книг) від­по­ві­дав на питан­ня чита­чів. Я зібрав та пере­клав дея­кі цікаві від­по­віді.  — Я вва­жаю стої­цизм дуже кори­сним … коли я…

медитація на смерть

Буддійська медитація на смерть — як практика Memento mori

В стат­ті вико­ри­стані фраг­мен­ти ста­тей Цен­ша­ба Сер­кон­га Рин­по­че з сай­ту Study Buddism. Періо­дич­но ми роз­гля­дає­мо, як пев­ні кон­цеп­ції стої­циз­му пере­гу­ку­ють­ся зі схо­жи­ми погля­да­ми в інших дав­ніх тра­ди­ціях. Сьо­год­ні буде про прак­ти­ку Memento mori, що…

стоїки про емоції та пристрасті

Стоїки про емоції та пристрасті

Тому, хто поверх­не­во знай­о­мий зі стої­циз­мом, здаєть­ся, що стоїки від­ки­да­ли емо­ції та нама­га­лись бути апа­тич­ни­ми (у сучас­но­му розу­мін­ні цьо­го сло­ва) та холод­ни­ми. Але це зов­сім не так. Нещо­дав­но, я натра­пив на ціка­ву стат­тю док­то­ра Джона…

перешкоди стоїцизм

Перешкоди — як виклики

Будь-який роз­ви­ток чи досяг­нен­ня пов’я­за­ні з переш­ко­да­ми, випро­бу­ван­ня­ми або болем. Це схо­же на пев­ний закон жит­тя — так­тич­но тре­ба з чимось впо­ра­тись, щоб вигра­ти стра­те­гіч­но. Почи­наєть­ся все з народ­жен­ня, коли з дуже ком­форт­но­го середовища…

прийняття

Про прийняття

Наше жит­тя мож­на уяви­ти, як суму двох скла­до­вих.  Пер­ша — це те, що ми отри­ма­ли у кори­сту­ван­ня і що нам не нале­жить, і поза нашим кон­тро­лем. Наші здіб­но­сті, близь­кі та рід­ні, стан тіла та…