Статті та замітки про стоїцизм

Прийняття складних рішень стоїки

Мистецтво складних рішень

Бува­ють ситу­а­ції, які не зали­ша­ють аль­тер­на­ти­ви між пога­ним та добрим варіан­том. Оби­д­ва зда­ють­ся дис­ком­форт­ни­ми. Зазви­чай це вибір між корот­ко­ча­с­ним страж­дан­ням і ката­стро­фою, але в жит­ті мож­ли­во різне. Є дослід­жен­ня, які вка­зу­ють, що ми щод­ня приймаємо…

Массімо Пільюччі

Массімо Пільюччі відповідає на питання спільноти Reddit

Два дні тому на Redit Мас­сі­мо Пільюч­чі (автор “Як бути стоїком” та інших книг) від­по­ві­дав на питан­ня чита­чів. Я зібрав та пере­клав дея­кі цікаві від­по­віді.  — Я вва­жаю стої­цизм дуже кори­сним … коли я…

медитація на смерть

Буддійська медитація на смерть — як практика Memento mori

В стат­ті вико­ри­стані фраг­мен­ти ста­тей Цен­ша­ба Сер­кон­га Рин­по­че з сай­ту Study Buddism. Періо­дич­но ми роз­гля­дає­мо, як пев­ні кон­цеп­ції стої­циз­му пере­гу­ку­ють­ся зі схо­жи­ми погля­да­ми в інших дав­ніх тра­ди­ціях. Сьо­год­ні буде про прак­ти­ку Memento mori, що…

стоїки про емоції та пристрасті

Стоїки про емоції та пристрасті

Тому, хто поверх­не­во знай­о­мий зі стої­циз­мом, здаєть­ся, що стоїки від­ки­да­ли емо­ції та нама­га­лись бути апа­тич­ни­ми (у сучас­но­му розу­мін­ні цьо­го сло­ва) та холод­ни­ми. Але це зов­сім не так. Нещо­дав­но, я натра­пив на ціка­ву стат­тю док­то­ра Джона…

перешкоди стоїцизм

Перешкоди — як виклики

Будь-який роз­ви­ток чи досяг­нен­ня пов’я­за­ні з переш­ко­да­ми, випро­бу­ван­ня­ми або болем. Це схо­же на пев­ний закон жит­тя — так­тич­но тре­ба з чимось впо­ра­тись, щоб вигра­ти стра­те­гіч­но. Почи­наєть­ся все з народ­жен­ня, коли з дуже ком­форт­но­го середовища…

прийняття

Про прийняття

Наше жит­тя мож­на уяви­ти, як суму двох скла­до­вих.  Пер­ша — це те, що ми отри­ма­ли у кори­сту­ван­ня і що нам не нале­жить, і поза нашим кон­тро­лем. Наші здіб­но­сті, близь­кі та рід­ні, стан тіла та…

стоїцизм та зрада

Стоїцизм і зрада

В пси­хо­ло­гії існує рей­тинг стресу від різ­них подій, де на дру­го­му міс­ці піс­ля смер­ті близь­кої люди­ни стоїть роз­лу­чен­ня. Цей удар отри­мує і зра­дже­на люди­на, але крім роз­лу­чен­ня вона додат­ко­во страж­дає від само­го фак­ту зради,…

вдячність

Не скаржитись, а дякувати

Одна з най­силь­ні­ших стоїч­них ідей, яку іноді несві­до­мо прак­ти­ку­ють бага­то успіш­них людей — це бачи­ти в нега­раз­дах поштовх для роз­вит­ку. Справж­ній стоїк не скар­жить­ся на нега­раз­ди, а вирі­шує вико­ри­ста­ти їх, щоб тре­ну­ва­ти­ся бути кращим.…

медитація

«Палац розуму» і «внутрішня цитадель» — чи потрібна стоїкам медитація?

Сучас­ний стої­цизм нама­гаєть­ся знай­ти допо­між­ні прак­ти­ки в інших тра­ди­ціях, якщо вони не супере­чать базо­вим погля­дам. Стат­тя Мередіт Кунц була опуб­лі­ко­ва­на в жур­налі The Stoic Gym і при­свя­че­на мож­ли­во­сті меди­та­ції для стоїків. У серіалі BBC…

система стоїків

Стоїцизм — як система, а не набір принципів

З пер­шо­го погля­ду здаєть­ся, що стої­цизм — це набір прин­ци­пів. Але у прак­ти­ці постій­но спо­стері­гаєш, як ці прин­ци­пи пов’язані між собою в єди­ну систе­му. Напри­клад, візь­ме­мо прин­цип дихо­то­мії кон­тро­лю. Нага­даю, що мова йде про…