Category: Думки

сенека моральні листи

З яких книг почати знайомство зі стоїцизмом?

Стої­цизм — дав­ня філо­со­фія, яка мала бага­то авторів, але нажаль дій­шли до нас всьо­го декіль­ка імен. Це насам­пе­ред Сене­ка, Епік­тет, Марк Аврелій. Вони вва­жа­ють­ся “Вели­кою трій­кою” стої­циз­му, їх кни­ги зараз вида­ють­ся і про­блем їх…

правила життя аврелій

Кроки до правил життя Марка Аврелія

  «Пра­вед­ні помис­ли, загаль­но­ко­ри­сна діяль­ність, мова, нездат­на до брех­ні, та душев­ний настрій, який з радістю прий­має все, що від­бу­ваєть­ся, як необ­хідне та перед­ба­чене — як те, що вип­ли­ває із загаль­но­го нача­ла та дже­ре­ла». У…

мудрість в стоїцизмі

Мудрість

Мудрість — одна з чоти­рьох стоїч­них чес­нот. Коли ми каже­мо, що люди­на муд­ра, то може­мо мати тро­хи перебіль­шені асо­ціа­ції.  У каз­ках та філь­мах муд­ре­ць — це ста­ре­ць з сивою боро­дою, який гово­рить загад­ко­ви­ми фразами.…

перешкоди стоїцизм

Перешкоди — як виклики

Будь-який роз­ви­ток чи досяг­нен­ня пов’я­за­ні з переш­ко­да­ми, випро­бу­ван­ня­ми або болем. Це схо­же на пев­ний закон жит­тя — так­тич­но тре­ба з чимось впо­ра­тись, щоб вигра­ти стра­те­гіч­но. Почи­наєть­ся все з народ­жен­ня, коли з дуже ком­форт­но­го середовища…

прийняття

Про прийняття

Наше жит­тя мож­на уяви­ти, як суму двох скла­до­вих.  Пер­ша — це те, що ми отри­ма­ли у кори­сту­ван­ня і що нам не нале­жить, і поза нашим кон­тро­лем. Наші здіб­но­сті, близь­кі та рід­ні, стан тіла та…

вдячність

Не скаржитись, а дякувати

Одна з най­силь­ні­ших стоїч­них ідей, яку іноді несві­до­мо прак­ти­ку­ють бага­то успіш­них людей — це бачи­ти в нега­раз­дах поштовх для роз­вит­ку. Справж­ній стоїк не скар­жить­ся на нега­раз­ди, а вирі­шує вико­ри­ста­ти їх, щоб тре­ну­ва­ти­ся бути кращим.…

система стоїків

Стоїцизм — як система, а не набір принципів

З пер­шо­го погля­ду здаєть­ся, що стої­цизм — це набір прин­ци­пів. Але у прак­ти­ці постій­но спо­стері­гаєш, як ці прин­ци­пи пов’язані між собою в єди­ну систе­му. Напри­клад, візь­ме­мо прин­цип дихо­то­мії кон­тро­лю. Нага­даю, що мова йде про…

океан

Бути психолюмінесцентним

Нещо­дав­но я про­чи­тав стат­тю, де автор закли­кає нас бути пси­хо­лю­мі­нес­цент­ни­ми. Це дуже ціка­ва мета­фо­ра, я корот­ко її пере­ка­жу. На гли­бині тисяч мет­рів в оке­ані, де суціль­на темря­ва та вели­чез­ний тиск, живуть див­ні створін­ня. Вони еволюціонували,…

стоїчні кола гієрокла

Кола Гієрокла та стоїчний космополітизм

Гієро­кл був філо­­со­­фом-стоїком у Ста­ро­дав­ній Гре­ції. На жаль, ми дуже мало знає­мо про цю люди­ну та її жит­тя. Біль­ша части­на його робіт була втра­че­на. Однак у 1901 році були знай­дені кіль­ка фраг­мен­тів папіру­су, і…

мрії

Фантазії та когнітивні фільтри

Здат­ність уяв­ля­ти та фан­та­зу­ва­ти про щось — вза­галі непо­га­на річ, але коли ми забу­ває­мо про те, що наші фан­та­зії — це наш влас­ний про­дукт, а не реаль­ність, тоді почи­на­ють­ся про­бле­ми. Зву­чить див­но, але в…