Мудрість

мудрість в стоїцизмі

Мудрість — одна з чоти­рьох стоїч­них чес­нот. Коли ми каже­мо, що люди­на муд­ра, то може­мо мати тро­хи перебіль­шені асо­ціа­ції. 

У каз­ках та філь­мах муд­ре­ць — це ста­ре­ць з сивою боро­дою, який гово­рить загад­ко­ви­ми фразами.

У вас може бути інший образ муд­рої люди­ни. Але поди­ви­мось, як бачи­ли муд­ру люди­ну стоїки.

1️⃣ По-пер­ше, “муд­ре­ць” — це іде­ал. Ніх­то зі стоїків себе не вва­жав муд­рим, тому що у нашій справі важ­ли­ве пра­г­нен­ня до цьо­го ста­ну. Це схо­же зі святістю в хри­сти­ян­стві, де також назва­ти себе свя­тим — це гор­ди­ня, але нама­га­ти­ся їм бути — мета.

«Той, хто шукає муд­ро­сті, є муд­рою люди­ною; божевіль­ний той, хто думає, що знай­шов це» — роз’яс­нює Сенека.

2️⃣ По-дру­ге, мудрість тре­ба відріз­ня­ти від інте­лек­ту або еру­ди­ції. Голов­на особ­ливість муд­рої люди­ни — це вмін­ня відріз­ня­ти доб­ро від зла, бачи­ти наслід­ки тро­хи далі, ніж зви­чай­ні люди.

3️⃣ По-третє, мудрість — це біль­ше про стан душі, пев­ний mindset. 

Сене­ка пише:

«Зараз я пояс­ню, як ти можеш роз­пізна­ти, що ти не мудрий. Муд­ра люди­на спов­не­на радо­сті, весе­ла і спо­кій­на, безтур­бот­на. Вона живе нарів­ні з бога­ми. А тепер подивіть­ся на себе: якщо ви ніко­ли не сумує­те, якщо жод­на надія не три­во­жить ваш розум перед­чут­тям май­бут­ньо­го, якщо вдень і вно­чі стан вашо­го духу рів­но­мір­ний і незмін­ний, пиль­ний і задо­во­ле­ний собою, тоді ви досяг­ли най­ви­щої точ­ки людсь­ко­го добра».

Звіс­но, це може бути й ста­ре­ць, а може зви­чай­на люди­на поруч з вами, яка зро­зу­мі­ла що до чого, але, навіть, сама про це не здо­га­дуєть­ся. А може здо­га­дуєть­ся, але бага­то про це не думає 🤷‍♂️

«Вчо­ра я був розум­ним, тому хотів змі­ни­ти світ. Сьо­год­ні я мудрий, тому змі­ню­юсь сам». (Румі)


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...