Category: Статті та переклади

медитація

«Палац розуму» і «внутрішня цитадель» — чи потрібна стоїкам медитація?

Сучас­ний стої­цизм нама­гаєть­ся знай­ти допо­між­ні прак­ти­ки в інших тра­ди­ціях, якщо вони не супере­чать базо­вим погля­дам. Стат­тя Мередіт Кунц була опуб­лі­ко­ва­на в жур­налі The Stoic Gym і при­свя­че­на мож­ли­во­сті меди­та­ції для стоїків. У серіалі BBC…

подолати страх

Як подолати страх за допомогою негативної візуалізації

Люди­на у сучас­но­му та цивілі­зо­ва­но­му світі зазви­чай народ­жуєть­ся з вирі­ше­ни­ми базо­ви­ми потре­ба­ми. Якщо все гаразд, то у неї є їжа, вода, без­пе­ка, дах над голо­вою, теп­ло в оселі. По суті базо­ві рів­ні піра­мі­ди Мас­лоу «закри­ті».…

psysk.com

Що означає символ PSYSK?

Цей хрест у сон­ці має пев­ну сим­воліку та має влас­ну історію.  Декіль­ка років тому, коли я зами­сли­вся ство­ри­ти цей центр, то вирі­шив знай­ти йому й сим­вол. У мене було декіль­ка варіан­тів, в яких повинен…

емоційна регуляція

Емоційна регуляція у небезпечному світі

Від­чут­тя без­пе­ки — одна з гли­бин­них потреб люди­ни. Скорі­ше за все вона вини­кає, як від­по­відь на наше усві­дом­лен­ня влас­ної смерт­но­сті. Зав­дя­ки роз­ви­неній сві­до­мо­сті люди розу­мі­ють, що живуть не віч­но. Це знан­ня пород­жує віру, що шлях…

звичка

Сила звички

Епік­тет у “Бесі­дах” пише про силу звич­ки. Нам здаєть­ся це дуже про­стим та мож­ли­во тро­хи нуд­ним занят­тям — фор­му­ван­ня кори­сних зви­чок. Зви­чай­но, було б цікаві­шим отри­ма­ти якусь навич­ку негай­но. Але поду­май­мо ось про що.…

Premeditatio Malorum: стоїчна техніка, щоб впоратись з ударами долі

Premeditatio Malorum або “нега­тив­на візу­алі­за­ція” — потуж­на меди­та­тив­на тех­ніка, яку про­по­нує сучас­ний стої­цизм. Про неї бага­то писав Сене­ка, коли роз­мір­ко­ву­вав про різ­ні речі, особ­ли­во про багат­ство. Вар­то зазна­чи­ти, що Сене­ка був дале­ко не бідною…

стоїчна фізика

Стоїчна фізика

Як відо­мо, стої­цизм скла­даєть­ся з трьох вели­ких розділів: фізи­ки, логіки та ети­ки. З ети­кою все більш-менш зро­зу­мі­ло. Це той напрям, який завжди мав послі­дов­ни­ків, роз­ви­вав­ся і в Дав­ній Гре­ції й в Римі та набув…

Як пережити втрату?

  Є теми, на які склад­но писа­ти. Вони зазви­чай лежать або у мораль­ній пло­щині, або у сфері влас­но­го гли­бо­ко інтим­но­го досві­ду про­жи­ван­ня чогось важ­ли­во­го.  У нашо­му жит­ті неми­ну­че трап­ляєть­ся те, що ми нази­ває­мо втратами.…

що таке стоїцизм

Що таке стоїцизм?

Сти­слий огляд, для того хто тіль­ки заці­ка­ви­вся стої­циз­мом або хоче нага­да­ти собі основ­ні поло­жен­ня.  Стої­цизм — це філо­соф­сь­ка шко­ла, яка з’яви­ла­ся в Гре­ції при­близ­но за три століт­тя до нашої ери. Вона була зас­но­ва­на Зеноном…

погляд зверху

Стоїчна вправа «Погляд зверху»

«Погляд звер­ху» — одна з відо­мих стоїч­них вправ. При тому, що вона здаєть­ся про­стою, її сенс при­сут­ній також у багатьох релі­гіях, що наво­дить на дум­ку, що якщо зро­би­ти її части­ною жит­тя, то резуль­тат буде,…