Category: Статті та переклади

негативна візуалізація

Як використати негативні емоції собі на користь?

Читаю у Forbes стат­тю про нега­тив­ні емо­ції. Пишуть, що всі наші реак­ції кори­сні та потріб­ні у кри­тич­ній ситу­а­ції. Нега­тив­ні емо­ції – злість, нена­висть, оги­да – можуть ляка­ти, але саме на них мозок звер­тає більше…

Стоїцизм і стрес

Ми часто уяв­ляє­мо стрес, як щось, що з нами від­бу­ваєть­ся. Тоб­то, це якась річ, точ­ні­ше стан, який зва­люєть­ся на нас зне­на­ць­ка або посту­по­во при­хо­дить та охо­плює.  У роз­мо­вах ми гово­ри­мо про себе в пасивній…

шлях

Перешкода стає шляхом

Важ­ко писа­ти щось пози­тивне про вій­ну та випро­бу­ван­ня, що спіт­ка­ли сьо­год­ні багатьох з нас. Але кожен, хто змо­же вий­ти з цьо­го випро­бу­ван­ня, від­бу­дуєть­ся, від­но­вить­ся, зали­шить доб­ру память, повер­неть­ся, допо­мо­же, вря­тує — тоб­то реалі­зує у…

егемонікон

Що таке егемонікон (hêgemonikon)?

Стоїки вва­жа­ли, що душа скла­даєть­ся з вось­ми частин — це п’ять органів чут­тя (зір, слух, нюх, смак, дотик), репро­дук­тив­на здат­ність, здат­ність до мов­лен­ня та цен­траль­на керу­ю­ча здат­ність «еге­монікон» [hêgemonikon]. Усі части­ни душі мож­на розглядати…

маат

Принцип Маат та Розум

На зоб­ра­жені “Воло­дар­ка Захо­ду” та “Пані пів­ніч­но­го віт­ру”. Донь­ка та око бога Ра. Вели­ка Маат, боги­ня, яка уосо­б­лює божий закон і поря­док.  За вчен­ням ста­ро­дав­ніх єгип­тян, які доволі точ­но уло­ви­ли наяв­ність про­ти­леж­но­стей у природі,…

марк аврелий стоицизм

За що це все нам?

Нам дове­лось жити в бурх­ли­вий час, про який зазви­чай інші поколін­ня чита­ють хиба що в кни­гах. Тим хто дожи­ве до почес­них літ (я споді­ва­юсь, що це біль­шість з нас) — точ­но буде що розповісти…

Розум і емоції

Розум і емоції

Зав­дя­ки помил­ко­во­му сприй­нят­тю своєї назви стої­цизм часто вва­жаєть­ся філо­со­фією, яка зне­ва­жає емо­ції. Семан­тич­но це сло­во близь­ко до “сто­я­ти”, “стій­кість”, але поход­жен­ня має зов­сім не від цьо­го, а від роз­пис­ної стої, де зас­нов­ник стої­циз­му, Зенон…

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Вете­ран в’єт­намсь­кої вій­ни Джеймс Бонд Сток­дейл потра­пив у полон, коли його вини­­щу­­вач-бом­­бар­­ду­­валь­­­ник був зби­тий під час одно­го з вильо­тів над Пів­ніч­ним В’єтнамом.  Ось як він зга­дує про ці події: «Піс­ля ката­пуль­ту­ван­ня я мав близько…

Як прокидатися як стоїк?

Як прокидатися як стоїк?

Як про­ки­да­ти­ся як стоїк? Ранок — це час, що може визна­чи­ти як прой­де наш день. Джек Дор­сі, гене­раль­ний дирек­тор Square і зас­нов­ник Twitter, щоран­ку меди­тує, а потім пробі­гає шість миль. Джефф Без­ос від­мо­в­ляєть­ся прий­ма­ти ранкові…

Стоїцизм 5.0

Стоїцизм 5.0

Стої­цизм 5.0 Ця стат­тя доцен­та філо­со­фії в Універ­си­теті Дікі­на Метью Шар­па була над­ру­ко­ва­на в ака­де­міч­но­му видан­ні Theconversation ще у 2017 році. Але оскіль­ки вона про­стою мовою роз’яс­нює базо­ві речі про стої­цизм, я вирі­шив перекласти…