Category: Статті та переклади

Стоїчна практика ведення щоденника

Дум­ки одно­го з трьох стов­пів стої­циз­му Мар­ка Аврелія були викла­дені ним у влас­но­му щоден­ни­ку і не перед­ба­ча­ли пуб­ліка­ції. Тіль­ки потім світ дізнав­ся про “Роз­ду­ми” або “Меди­та­ції” та їх авто­ра, його рефлексії та стиль життя,…

Прийняття складних рішень стоїки

Мистецтво складних рішень

Бува­ють ситу­а­ції, які не зали­ша­ють аль­тер­на­ти­ви між пога­ним та добрим варіан­том. Оби­д­ва зда­ють­ся дис­ком­форт­ни­ми. Зазви­чай це вибір між корот­ко­ча­с­ним страж­дан­ням і ката­стро­фою, але в жит­ті мож­ли­во різне. Є дослід­жен­ня, які вка­зу­ють, що ми щод­ня приймаємо…

Массімо Пільюччі

Массімо Пільюччі відповідає на питання спільноти Reddit

Два дні тому на Redit Мас­сі­мо Пільюч­чі (автор “Як бути стоїком” та інших книг) від­по­ві­дав на питан­ня чита­чів. Я зібрав та пере­клав дея­кі цікаві від­по­віді.  — Я вва­жаю стої­цизм дуже кори­сним … коли я…

медитація на смерть

Буддійська медитація на смерть — як практика Memento mori

В стат­ті вико­ри­стані фраг­мен­ти ста­тей Цен­ша­ба Сер­кон­га Рин­по­че з сай­ту Study Buddism. Періо­дич­но ми роз­гля­дає­мо, як пев­ні кон­цеп­ції стої­циз­му пере­гу­ку­ють­ся зі схо­жи­ми погля­да­ми в інших дав­ніх тра­ди­ціях. Сьо­год­ні буде про прак­ти­ку Memento mori, що…

стоїки про емоції та пристрасті

Стоїки про емоції та пристрасті

Тому, хто поверх­не­во знай­о­мий зі стої­циз­мом, здаєть­ся, що стоїки від­ки­да­ли емо­ції та нама­га­лись бути апа­тич­ни­ми (у сучас­но­му розу­мін­ні цьо­го сло­ва) та холод­ни­ми. Але це зов­сім не так. Нещо­дав­но, я натра­пив на ціка­ву стат­тю док­то­ра Джона…

стоїцизм та зрада

Стоїцизм і зрада

В пси­хо­ло­гії існує рей­тинг стресу від різ­них подій, де на дру­го­му міс­ці піс­ля смер­ті близь­кої люди­ни стоїть роз­лу­чен­ня. Цей удар отри­мує і зра­дже­на люди­на, але крім роз­лу­чен­ня вона додат­ко­во страж­дає від само­го фак­ту зради,…

медитація

«Палац розуму» і «внутрішня цитадель» — чи потрібна стоїкам медитація?

Сучас­ний стої­цизм нама­гаєть­ся знай­ти допо­між­ні прак­ти­ки в інших тра­ди­ціях, якщо вони не супере­чать базо­вим погля­дам. Стат­тя Мередіт Кунц була опуб­лі­ко­ва­на в жур­налі The Stoic Gym і при­свя­че­на мож­ли­во­сті меди­та­ції для стоїків. У серіалі BBC…

подолати страх

Як подолати страх за допомогою негативної візуалізації

Люди­на у сучас­но­му та цивілі­зо­ва­но­му світі зазви­чай народ­жуєть­ся з вирі­ше­ни­ми базо­ви­ми потре­ба­ми. Якщо все гаразд, то у неї є їжа, вода, без­пе­ка, дах над голо­вою, теп­ло в оселі. По суті базо­ві рів­ні піра­мі­ди Мас­лоу «закри­ті».…

psysk.com

Що означає символ PSYSK?

Цей хрест у сон­ці має пев­ну сим­воліку та має влас­ну історію.  Декіль­ка років тому, коли я зами­сли­вся ство­ри­ти цей центр, то вирі­шив знай­ти йому й сим­вол. У мене було декіль­ка варіан­тів, в яких повинен…

емоційна регуляція

Емоційна регуляція у небезпечному світі

Від­чут­тя без­пе­ки — одна з гли­бин­них потреб люди­ни. Скорі­ше за все вона вини­кає, як від­по­відь на наше усві­дом­лен­ня влас­ної смерт­но­сті. Зав­дя­ки роз­ви­неній сві­до­мо­сті люди розу­мі­ють, що живуть не віч­но. Це знан­ня пород­жує віру, що шлях…