Про PSYSK

Вітаю!

Мене зва­ти Сер­гій Коноп­ли­ць­кий, я зас­нов­ник проєк­ту PSYSK, кан­ди­дат соціо­ло­гіч­них наук, під­при­є­ме­ць, мар­ке­то­лог, пси­хо­лог, письменник.

сергій

PSYSK є части­ною Між­на­род­но­го Това­ри­ства Стоїків (The Stoic Fellowship).

Пра­г­нен­ня Това­ри­ства поля­гає в тому, що одно­го дня всі люди, неза­леж­но від міс­ця про­жи­ван­ня, осо­би чи фінан­со­вих мож­ли­во­стей, отри­ма­ють доступ до живої та живої стоїч­ної спіль­но­ти, яка пози­тив­но вне­се свій вне­сок у мир­ний, здо­ро­вий і стій­кий світ.

«По-пер­ше, уни­кай­те всіх випад­ко­вих чи без­ціль­них дій;
а по-дру­ге, нехай кож­на дія має на меті виключ­но загальне благо».
(Марк Аврелій, «Роз­ду­ми» 12:20)

При­єд­нуй­тесь до нашої спіль­но­ту в Теле­грам!

Я надаю індиві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та можу про­ве­сти кор­по­ра­тив­ну лек­цію або май­стер-клас по тех­ні­ках стоїцизму.

Тут ви може­те напи­са­ти мені листа, запро­по­ну­ва­ти щось або підтримати.