Бути психолюмінесцентним

океан

Нещо­дав­но я про­чи­тав стат­тю, де автор закли­кає нас бути психолюмінесцентними.

Це дуже ціка­ва мета­фо­ра, я корот­ко її перекажу.

На гли­бині тисяч мет­рів в оке­ані, де суціль­на темря­ва та вели­чез­ний тиск, живуть див­ні створін­ня. Вони ево­лю­ціо­ну­ва­ли, щоб жити у віч­ній темряві, зна­хо­дя­чи без­пе­ку та засо­би до існу­ван­ня. Диво­виж­ні при­сто­су­ван­ня, такі як низь­ка щіль­ність шкіри та вико­ри­стан­ня лег­ко­го хря­ща замість кіст­ки, доз­во­ля­ють їм справ­ля­ти­ся з тис­ком води, який роз­ча­вить люди­ну, як іржа­ву алю­мінієву бан­ку.  

Крім цієї над­зви­чай­ної адап­та­ції, є ще одна ціка­ва річ: вони роз­ви­ну­ли здат­ність гене­ру­ва­ти власне світло.

Їх жит­тя згід­но з влас­ною при­ро­дою сфор­му­ва­ло навіть у матеріаль­но­му світі мож­ливість для незви­чай­ної для інших істот функції.

Чи це не нага­ду­ван­ня нам, тим, хто живе у неспо­кій­ні та тем­ні часи, про мож­ливість гене­ру­ва­ти власне душевне світ­ло? Вироб­ля­ти пози­тив­ну енергію.

Це не стіль­ки питан­ня моралі, скіль­ки раціо­наль­ність. Марк Аврелій писав: «Те, що не доб­ре для роя, не корис­но і для бджо­ли». 

Як бути пси­хо­лю­мі­нес­цент­ним? Щодо цьо­го стої­цизм одно­знач­ний: прак­ти­ку­ю­чи чес­но­ти. Ста­ро­дав­ні стоїки вва­жа­ли чес­но­ту (аре­те) — єди­ним бла­гом. Вони пра­г­ну­ли до осо­би­стої дос­ко­на­ло­сті з соціаль­ною метою, куль­ти­ву­ва­ли це в себе, щоб воно мог­ло слу­жи­ти іншим.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...