Фантазії та когнітивні фільтри

мрії

Здат­ність уяв­ля­ти та фан­та­зу­ва­ти про щось — вза­галі непо­га­на річ, але коли ми забу­ває­мо про те, що наші фан­та­зії — це наш влас­ний про­дукт, а не реаль­ність, тоді почи­на­ють­ся проблеми.

Зву­чить див­но, але в жит­ті бага­то хто постій­но доми­слює щось, чого не існує. І це при­зво­дить до когнітив­них поми­лок, на кшталт читан­ня думок та інших.

Ці помил­ки ще нази­ва­ють­ся когнітив­ни­ми філь­тра­ми. Основне при­зна­чен­ня когнітив­них філь­трів — спро­сти­ти для нас про­цес сприй­нят­тя інфор­ма­ції. Це потріб­но для того, щоб мозок кож­но­го разу не вит­ра­чав енер­гію на аналіз нав­ко­лиш­ньої ситу­а­ції. Однак, когнітив­ні філь­три спи­ра­ють­ся на досвід, який у нас вже є, та часто обме­жу­ють наші погля­ди та поведін­ку. Річ у тому, що цей досвід може бути нега­тив­ним або може при­зве­сти до нега­ти­ву і мозок нама­гаєть­ся пре­вен­тив­но роз­в’я­за­ти про­бле­му, під­ки­ду­ю­чи фан­та­зій­ні варіанти.

Як мисли­ти пра­виль­но, без зай­вих філь­трів? Тут потріб­на навич­ка уваж­но­сті. І Марк Аврелій надає дуже прак­тич­ну пора­ду у вось­мій книзі «Роз­ду­мів»:

“Не кажи собі нічо­го, крім того, що містить­ся у попе­ред­ніх уяв­лен­нях. Тобі пере­да­ють, що хтось пога­но про тебе від­гу­ку­єть­ся. Але про те, що зав­дя­ки цьо­му ти зазнаєш шко­ди, тобі ніх­то не пові­дом­ляє. Я бачу, що дити­на хво­ра. Да бачу; але що вона у небез­пе­ці, я не бачу. Отже, зали­шай­ся постій­но в межах пер­ших уяв­лень, нічо­го не при­ду­му­ю­чи до них сам себе, і з тобою нічо­го не буде. Або ще кра­ще, помис­ли, але як люди­на, яка знає все, що від­бу­ваєть­ся у світі”.

Про­сти­ми сло­ва­ми, він каже, що спи­ра­ти­ся потріб­но тіль­ки на вхід­ну інфор­ма­цію із зов­ніш­ньо­го світу. Все інше — це наші при­пу­щен­ня. Так, ми може­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти їх для аналі­зу ситу­а­ції, але не повин­ні вми­ка­ти емо­ції, які визи­ває уява та фан­та­зії. Як кажуть люди: “Пона­при­ду­му­ва­ла собі щось” або “Не зага­няй­ся”. Іноді дійс­но мрії більш бен­те­жать ніж реаль­ність. Тому тре­ба не забу­ва­ти, що то всьо­го лише мрії. 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...