Анонімне добро

волонтери

Сьо­год­ні мільй­о­ни україн­ців допо­ма­га­ють армії, біжен­цям, роб­лять тиху доб­ру спра­ву зара­ди пере­моги світ­ла над темрявою.

Наша куль­ту­ра про­ни­за­на хри­сти­янсь­кою чес­но­тою таєм­ної допо­мо­ги. Зга­дає­мо єван­гель­ский вислів:

“Ти ж, як подаєш мило­сти­ню, то нехай лїва рука твоя не знає, що робить пра­ва” (Матей 6:3).

Зга­дає­мо жит­тя над­по­пу­ляр­но­го у нас свя­то­го Мико­лая, який згід­но з леген­дою таєм­но під­т­ри­му­вав дочок збід­ні­ло­го батька.

Вза­галі таких історій мож­на назби­ра­ти на книгу.

Ціка­во, що анонім­на бла­годій­ність вва­жа­лась навіть не чес­но­тою, а нор­мою у стоїків.

Ось як пише Марк Аврелій:

“Одні люди, зро­бив­ши комусь лас­ку, схиль­ні вима­га­ти від ньо­го вдяч­но­сті. Інші не схиль­ні до цьо­го, але в гли­бині душі вва­жа­ють його своїм борж­ни­ком і усві­дом­лю­ють те, що вони зро­би­ли. Є наре­шті й такі, які не дума­ють про це. Вони подіб­ні до лози, що при­но­сить вино­град і нічо­го не вима­гає піс­ля того, як при­не­се свій плід: так бігає кінь, так висте­жує соба­ка, так зби­рає мед бджо­ла. Люди­на, яка зро­би­ла доб­ро, не кри­чить про це, а пере­хо­дить до іншої спра­ви, як лоза, яка вчас­но повин­на зно­ву при­не­сти вино­град. «Отже, слід бути серед тих, які, роб­ля­чи доб­ро, певним чином не усві­дом­лю­ють, що вони роб­лять?» — «Так». (Меди­та­ції 5:6)

Бага­то хто сьо­год­ні волон­те­рить і допо­ма­гає волон­те­рам анонім­но, без зай­во­го піа­ру. І це справж­ні люди. Бо бути люди­ною — це є най­кра­ще зван­ня, яко­го ми потребуємо.

«Люди­на ство­ре­на при­ро­дою для того, щоб при­но­си­ти користь іншим, і, коли вона вчи­ни­ла якісь доб­ро­зич­ливі дії або зро­би­ла щось інше, що спри­яє загаль­но­му бла­гу, вона зро­би­ла те, для чого була ство­ре­на” (Марк Аврелій 9:42).

Якщо ви бажає­те допо­мог­ти та пере­да­ти гро­ші перевіре­ним людям, звер­ніть­ся до мене. Наразі мої друзі зби­ра­ють кошти на авто­мо­білі для фронту.

Також ви може­те під­т­ри­ма­ти наш проєкт. Маю на меті зро­би­ти центр пси­хо­ло­гіч­ної під­т­рим­ки на осно­ві стоїцизму.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...