Monthly Archive: Квітень 2022

егемонікон

Що таке егемонікон (hêgemonikon)?

Стоїки вва­жа­ли, що душа скла­даєть­ся з вось­ми частин — це п’ять органів чут­тя (зір, слух, нюх, смак, дотик), репро­дук­тив­на здат­ність, здат­ність до мов­лен­ня та цен­траль­на керу­ю­ча здат­ність «еге­монікон» [hêgemonikon]. Усі части­ни душі мож­на розглядати…

стоїцизм і християнство

Стоїцизм і християнство

Стої­цизм не є релі­гією, але має бага­то спіль­но­го і з буд­диз­мом, і з хри­сти­ян­ством. Пев­ні етич­ні ідеї хри­сти­ян­ства настіль­ки схо­жі на стоїч­ні, що це поро­ди­ло леген­ду про листу­ван­ня апо­сто­ла Пав­ла і Сене­ки. Навіть збереглася…

Що вас зараз хвилює?

«Ми біль­ше страж­дає­мо від уяви, ніж від реаль­но­сті» (Сене­ка). Давай­те сьо­год­ні перед сном вико­нає­мо неве­лич­ку впра­ву. Спро­буй­те від­по­ві­сти себе, що вас зараз хви­лює? Вій­на? Май­бут­нє? Здо­ро­в’я? Жит­тя? Доля близь­ких або влас­на? Так, це дійсно…

маат

Принцип Маат та Розум

На зоб­ра­жені “Воло­дар­ка Захо­ду” та “Пані пів­ніч­но­го віт­ру”. Донь­ка та око бога Ра. Вели­ка Маат, боги­ня, яка уосо­б­лює божий закон і поря­док.  За вчен­ням ста­ро­дав­ніх єгип­тян, які доволі точ­но уло­ви­ли наяв­ність про­ти­леж­но­стей у природі,…

марк аврелий стоицизм

За що це все нам?

Нам дове­лось жити в бурх­ли­вий час, про який зазви­чай інші поколін­ня чита­ють хиба що в кни­гах. Тим хто дожи­ве до почес­них літ (я споді­ва­юсь, що це біль­шість з нас) — точ­но буде що розповісти…

печаль

Завоювати печаль

«Кра­ще заво­ю­ва­ти печаль, аніж обма­ню­ва­ти її». (Сене­ка) До нас постій­но при­хо­дять різ­ні емо­ції, в тому числі ті, що звуть­ся нега­тив­ни­ми. І дех­то вва­жає, що достат­ньо вида­ва­ти з себе щас­ли­ву та радіс­ну люди­ну, ігно­ру­ва­ти та…

розум

Розум і емоції

Зав­дя­ки помил­ко­во­му сприй­нят­тю своєї назви стої­цизм часто вва­жаєть­ся філо­со­фією, яка зне­ва­жає емо­ції. Семан­тич­но це сло­во близь­ко до “сто­я­ти”, “стій­кість”, але поход­жен­ня має зов­сім не від цьо­го, а від роз­пис­ної стої, де зас­нов­ник стої­циз­му, Зенон…

цитадель

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Вете­ран в’єт­намсь­кої вій­ни Джеймс Бонд Сток­дейл потра­пив у полон, коли його вини­­щу­­вач-бом­­бар­­ду­­валь­­­ник був зби­тий під час одно­го з вильо­тів над Пів­ніч­ним В’єтнамом.  Ось як він зга­дує про ці події: «Піс­ля ката­пуль­ту­ван­ня я мав близько…

ессенціалізм

Есенціалізм

У Мар­ка Аврелія є цікаві сло­ва: «Якщо ви пра­г­не­те до спо­кою, робіть мен­ше». Може зда­ва­ти­ся, що це заклик до пасив­но­го жит­тя, але ні.  Це один з пер­ших закли­ків ідеї есен­ціаліз­му — роби­ти тіль­ки правильні…

ранок стоїка

Як прокидатися як стоїк?

Ранок — це час, що може визна­чи­ти як прой­де наш день. Джек Дор­сі, гене­раль­ний дирек­тор Square і зас­нов­ник Twitter, щоран­ку меди­тує, а потім пробі­гає шість миль. Джефф Без­ос від­мо­в­ляєть­ся прий­ма­ти ран­ко­ві зустрічі, вва­жа­ю­чи за…