Есенціалізм

У Мар­ка Аврелія є цікаві сло­ва: «Якщо ви пра­г­не­те до спо­кою, робіть мен­ше». Може зда­ва­ти­ся, що це заклик до пасив­но­го жит­тя, але ні. 

Це один з пер­ших закли­ків ідеї есен­ціаліз­му — роби­ти тіль­ки пра­виль­ні речі, зосе­реджу­ва­ти­ся на тому, щоб роби­ти біль­ше за мен­ший час. Це такий мен­таль­ний міні­малізм, коли ми від­ки­дає­мо при­пу­щен­ня, що «ми може­мо мати все» і «ми повин­ні роби­ти все». 

У куль­турі, яка оспівує актив­ність, а не без­діяль­ність, ми твер­до пере­ко­нані в тому, що потріб­но роби­ти що-небудь, щось біль­ше, ніж нічо­го не роби­ти. Але якою ціною при­хо­дить цей напру­же­ний спо­сіб жит­тя? Ви від­вер­тає­те себе від роз­в’я­зан­ня реаль­них про­блем? Ви від­вер­тає­те себе тривіаль­ни­ми зав­дан­ня­ми, а не сти­кає­те­ся з най­біль­ши­ми стра­ха­ми і проблемами?

Як пише у книзі «Есен­ціалізм» Грег Мак­Ка­ун, есен­ціалізм — це ключ до вели­ко­го жит­тя. Якщо ви від­чу­ває­те, що про­си­джує­те шта­ни без­ре­зуль­тат­но, то про­ведіть інвен­та­ри­за­цію того, на чому зосе­ре­джені ваші зусил­ля. Замість того, щоб роз­би­ра­ти­ся в багатьох видах діяль­но­сті, сфо­ку­суй­те­ся на одно­му і зробіть це добре.

Як писав Сене­ка: «Спра­ва не в тому, що у нас мало часу, а в тому, що ми вит­ра­чає­мо його даремно».


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...