Стоїцизм і християнство

Стої­цизм не є релі­гією, але має бага­то спіль­но­го і з буд­диз­мом, і з християнством.

Пев­ні етич­ні ідеї хри­сти­ян­ства настіль­ки схо­жі на стоїч­ні, що це поро­ди­ло леген­ду про листу­ван­ня апо­сто­ла Пав­ла і Сене­ки. Навіть збе­ре­гла­ся апо­кри­фіч­на збір­ка листів. Але вчені вва­жа­ють, що вони, ймо­вір­но, були скла­дені в третьо­му століт­ті нашої ери або, мож­ли­во, на почат­ку четвертого.

Але сама поява таких листів свід­чить про те, що ще тоді пев­ні авто­ри бачи­ли спорід­неність етич­них вчень стоїків та християн.

Хри­сти­янсь­кий автор ІІ століт­тя Тер­тул­ліан нази­вав Сене­ку saepe noster («часто наш»). Через століт­тя свя­тий Ієронім казав, що Сене­ка був «нашим» у своїй пра­ці «Про сла­вет­них людей». А свя­тий Авгу­стин поси­лаєть­ся на урив­ки з Сене­ки в “Гра­ді Божому”.

сенека християнство

Пла­тон, Сене­ка та Арі­сто­тель. Ілюстра­ція з серед­ньо­віч­но­го рукопису

Є спіль­на ідея про загаль­ні аспек­ти людсь­ко­го досві­ду, які нази­ва­ють­ся при­стра­стя­ми або чес­но­та­ми та їх загальне сми­сло­ве наповнення.

Також най­більш відо­ма стоїч­на ідея memento mori (смерт­на пам’ять) є також у хри­сти­янсь­кій тра­ди­ції, при­чо­му ще з часів Ста­ро­го запо­віту: «У всьо­му, що ви роби­те, пам’ятайте свої остан­ні дні, і ви ніко­ли не згрі­шіть» (Сіра­ха 7:36).

За п’ятсот років до народ­жен­ня Ісу­са, Герак­літ, гре­ць­кий філо­соф, вико­ри­став logos (сло­во), щоб пояс­ни­ти те, що він бачив як універ­саль­ну силу розу­му, яка керує всім. Він ска­зав, що все від­бу­ваєть­ся згід­но з Лого­сом. Ця віра ста­ла осно­вою стої­циз­му. Гре­ко­мов­ні євреї поча­ли роз­гля­да­ти Логос як силу, посла­ну Богом. У Єван­гелії від Іва­на Ісус зга­дуєть­ся як Сло­во, і Сло­во ста­ло тілом і пере­бу­ва­ло серед нас; він є рушій­ною силою, посла­ною Богом.

Хоча стої­цизм не є релі­гією, у своїй фізи­ці стої­цизм і хри­сти­ян­ство слу­жать волі Логосу/Бога. Вони вчать, що ми може­мо звіль­ни­ти­ся від стра­ху і три­во­ги, під­ко­ря­ю­чись цій волі.

І хоча є і пев­ні від­мін­но­сті в цих вчен­нях, мені здаєть­ся, що кра­ще звер­та­ти ува­гу на те, що хри­сти­я­нин може взя­ти зі стої­циз­му, а стоїк у християнстві.

У май­бут­ньо­му кур­сі “Шко­ла сучас­но­го стої­циз­му” я пла­ную зро­би­ти окре­му лек­цію про це.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...