Принцип Маат та Розум

маат

На зоб­ра­жені “Воло­дар­ка Захо­ду” та “Пані пів­ніч­но­го віт­ру”. Донь­ка та око бога Ра. Вели­ка Маат, боги­ня, яка уосо­б­лює божий закон і порядок. 

За вчен­ням ста­ро­дав­ніх єгип­тян, які доволі точ­но уло­ви­ли наяв­ність про­ти­леж­но­стей у при­роді, спо­чат­ку був хаос (Ісфет). Він є і зараз — при­ро­да та дикі тва­ри­ни, пусте­ля, чужі зем­лі та люди, зло­чин­ці вва­жа­ли­ся під­кон­троль­ни­ми Ісфет. 

В момент ство­рен­ня Все­світу, Маат сотво­ри­ла Поря­док. І з того часу від­по­ві­дає за спра­вед­ливість, закон та світо­по­ря­док, керує зір­ка­ми, пора­ми року, схо­дом та захо­дом сон­ця. Маат і Ісфет існу­ють завжди. Вони врів­но­ва­жу­ють один одного. 

Як сві­до­ме і несві­до­ме, інстинк­ти та розум. Адже боги у древ­ньо­му світі уосо­б­лю­ва­ли пев­ні прин­ци­пи. Було понят­тябогиня маат «Прин­цип Маат», який вклю­чає зако­но­мір­ність і пра­виль­ність роз­вит­ку Все­світу, згур­то­ваність людсь­ко­го сус­піль­ства, від­по­ві­даль­ність люди­ни за свої вчин­ки. Нато­мість Ісе­фет — це вті­лен­ня хао­су, руй­ну­ван­ня і брехні. 

Боги дав­ньо­го світу — це від­чут­тя людей про ті прин­ци­пи Все­світу, про які вони ще не мали Одкро­вен­ня, але які вони від­чу­ва­ли, спо­стері­га­ли та нама­га­лись зро­би­ти сакраль­ни­ми. Бо люди­на у будь-який час від­чу­ває, що має бути спів­твор­цем світу та вод­но­час розт­лу­ма­чи­ти його. Бо розум, який вона має — то є осно­ва її при­ро­ди та жити при­род­но — це вико­ри­сто­ву­ва­ти цю осно­ву. Це сим­воліч­на мова все­світ­ньої гармонії.

Прин­цип Маат вклю­чає пра­виль­ність і зако­но­мір­ність роз­вит­ку все­світу, і згур­то­ваність сус­піль­ства. Пору­шу­ю­чи пра­ви­ла, люди­на роз­ко­лює кос­міч­ну гар­монію, що може при­зве­сти до нещастя окре­мих осіб чи держави. 

“Прин­цип Маат” мож­на вва­жа­ти усві­дом­лен­ням важ­ли­во­сті Розу­му для люди­ни. В одно­му з постів про жит­тя згід­но з при­ро­дою я наво­див сло­ва Епік­те­ту: «Адже що таке люди­на? Жива істо­та, кажуть, що має розум, смерт­на. Якраз у цьо­му володін­ні роз­умом від кого ми відріз­няє­мось? Від звірів. І від кого? Від баранів тощо».

Володін­ня та реалі­за­ція нашої “розум­но­сті” — то і є вті­лен­ня прин­ци­пу Маат.

До речі, Маат завжди зоб­ра­жуєть­ся зі стра­у­со­вим пером. Це тому, що вона — одна з основ­них дій­о­вих осіб на Псі­хо­стасії (замо­гиль­но­му суді). Там Маат опус­кає на одну з чаш терезів своє перо істи­ни. На іншу чашу сер­це покій­но­го (ось чому з усіх внут­ріш­ніх органів сер­це зали­ша­ло­ся в мумії). Якщо сер­це опи­ня­ло­ся врівень або лег­ше за перо, зна­чить, покій­ний вів пра­ведне жит­тя і гід­ний бла­го­дат­них полів. Якщо сер­це пере­ва­жу­ва­ло, його зжи­ра­ла Амат, і гріш­ник навіки виру­шав у небут­тя. Амат — це наче чудо­ви­ць­ко-пазл з тілом гіпо­по­та­ма, лево­ви­ми лапа­ми та гри­вою, пащею кро­ко­ди­ла. Страшне)


Знай­шли щось кори­сне для себе? Ви може­те ста­ти патро­ном PSYSK! Або зро­би­ти разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...