Що вас зараз хвилює?

«Ми біль­ше страж­дає­мо від уяви, ніж від реаль­но­сті» (Сене­ка).

Давай­те сьо­год­ні перед сном вико­нає­мо неве­лич­ку впра­ву. Спро­буй­те від­по­ві­сти себе, що вас зараз хвилює?

Вій­на? Май­бут­нє? Здо­ро­в’я? Жит­тя? Доля близь­ких або власна?

Так, це дійс­но важ­ливі речі! Але чомусь бага­то хто вва­жає, що важ­ливі речі потре­бу­ють хви­лю­ван­ня. Що без хви­лю­ван­ня вони ста­ють менш важ­ли­ви­ми. Що ми начеб­то зра­джує­мо важ­ливість цих речей, якщо не хвилюємось.

Звід­ки ці дум­ки? Це потре­ба нашо­го моз­ку, який має важ­ли­ву функ­цію «роз­в’я­зан­ня про­блем». Це дав­ній механізм спо­ну­кає нас все кон­тро­лю­ва­ти, навіть те, що не в зоні нашо­го контролю.

Стоїки тре­ну­ва­ли так зва­ну дихо­то­мію кон­тро­лю, щоб роз­ви­ва­ти склад­ні­шу систе­му розу­му. Вони були впев­нені, що наші рішен­ня та дії зале­жать від нас, все інше — ні. Тому за інше ми не хви­лює­мось. 

Саме зараз під час вій­ни ця ідея під­крі­плюєть­ся досві­дом багатьох людей. Бо рані­ше деко­му зда­ва­лось, що, напри­клад його здоров’я точ­но в зоні кон­тро­лю. Тре­ну­ван­ня, здо­ро­ва їжа — хіба від цьо­го не зале­жить здоров’я? Стоїк каже, що лише част­ко­во, а тому — ні. Бо такі події як зараз або гене­тич­на хво­ро­ба зве­дуть нані­ве­ць все це. 

У нас є тіль­ки тепе­ріш­ній час, в яко­му ми діє­мо. Тому, коли наступ­но­го разу ви від­чує­те три­во­гу, зосе­редь­те­ся на тому, що ви може­те кон­тро­лю­ва­ти та роби­ти саме зараз. Робіть це, а інше про­сто від­пу­стить. Важ­ливі речі зали­шать­ся важ­ли­ви­ми без вашо­го хви­лю­ван­ня, про­те ви отри­має­те біль­ше енер­гії для ефек­тив­них дій.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...