Як прокидатися як стоїк?

ранок стоїка

Ранок — це час, що може визна­чи­ти як прой­де наш день. Джек Дор­сі, гене­раль­ний дирек­тор Square і зас­нов­ник Twitter, щоран­ку меди­тує, а потім пробі­гає шість миль. Джефф Без­ос від­мо­в­ляєть­ся прий­ма­ти ран­ко­ві зустрічі, вва­жа­ю­чи за кра­ще здо­ро­вий сні­да­нок зі своєю роди­ною. О 6:45 ран­ку екс-пре­зи­дент США Барак Оба­ма обо­в’яз­ко­во тре­нуєть­ся. Опра Уїн­фрі 20 хви­лин меди­тує. Бен­джа­мін Фран­клін роз­мір­ко­ву­вав над питан­ням: «Що хоро­шо­го я зроб­лю сьогодні?»

Про що всі ці при­кла­ди? Про пев­ні ран­ко­ві риту­а­ли. Про постій­ні дії, що ведуть нас через решту дня. Стоїки також вико­ри­сто­ву­ва­ли такий підхід.

Подяка

У «Роз­ду­мах» Марк Аврелій пише: 

«Коли ви встає­те вран­ці, поду­май­те про те, який це доро­го­цін­ний при­вілей — бути живим: диха­ти, дума­ти, радіти, любити».

Зараз, коли йде вій­на і ми щод­ня чує­мо про смерть, ці сло­ва набу­ва­ють біль­шо­го зна­чен­ня. Вони апе­лю­ють до відо­мо­го стоїч­но­го прин­ци­пу Memento Mori (Пам’ять про смерт­ність). Лише тоді, коли ми завжди пам’я­тає­мо про наш кіне­ць, ми почи­нає­мо ціну­ва­ти кож­ну хви­ли­ну життя.

Так, це доволі незвич­на прак­ти­ка у нашу епо­ху упо­ю­ван­ня себе пози­ти­вом, але ми бачи­мо зараз, що такий під­хід, мож­ли­во, більш чес­ний і силь­ний. Що він не пород­жує ілю­зор­них уяв­лень, але спо­ну­кає дума­ти та ціну­ва­ти те що є.

Але зран­ку мож­на подя­ку­ва­ти Богу і все­світу за мож­ливість бути живим: диха­ти, дума­ти, радіти, любити.

Не витрачати час

“На світан­ку, коли вам важ­ко вста­ва­ти з ліж­ка, ска­жіть собі: «Я пови­нен іти на робо­ту – як будь-яка інша люди­на. На що мені скар­жи­ти­ся, якщо я зби­ра­ю­ся роби­ти те, зара­ди чого був народ­же­ний — те, зара­ди чого мене при­нес­ли в цей світ? Нев­же я був ство­ре­ний, щоб заку­та­ти­ся в ков­д­ру і зігріти­ся?» — Писав Марк Аврелій.

І знов ми повер­тає­мось до необ­хід­но­сті реалі­зо­ву­ва­ти в себе при­ро­ду люди­ни. Марк Аврелій, як воло­дар імпе­рії, точ­но мав біль­ше мож­ли­во­стей ніж ми, щоб ніжи­ти­ся у ліж­ку та вит­ра­ча­ти доро­го­цін­ний час жит­тя. Але він вчить діяти.

Марк пише: «Хіба ви не бачи­те, як рос­ли­ни, пта­хи, мура­хи, паву­ки та бджо­ли вико­ну­ють свої індиві­ду­аль­ні зав­дан­ня, наво­дять у світі поря­док, як тіль­ки можуть? І ти не хочеш вико­ну­ва­ти свою робо­ту як люди­на?» Стоїки завжди нама­га­ють­ся жити від­по­від­но до при­ро­ди. А наша людсь­ка при­ро­да поля­гає в тому, щоб вико­ну­ва­ти свій обов’язок — пра­ц­ю­ва­ти, дія­ти. І від­по­від­ність жит­тя цьо­му прин­ци­пу при­не­се справж­нє задо­во­лен­ня, хоча на момент прий­нят­тя рішен­ня виб­ра­ти­ся із під ков­д­ри нам буде зда­ва­ти­ся, що це важ­ко і не має сенсу.

Але все нав­кру­ги пра­ц­ює і слу­жить, сон­це, бджо­ли, тра­ви, а ми не може­мо виб­ра­ти­ся із під ковдри.

Візуалізація дня

“Почи­най кожен день з того, що гово­ри собі: «Сьо­год­ні я зустрі­ну­ся з про­ти­дією, невдяч­ністю, зухвалістю, злістю і само­люб­ством — і всі вони будуть викли­кані неві­гласт­вом кривд­ни­ків, їх нев­мін­ням відріз­ня­ти доб­ро від зла».

Ці сло­ва зі щоден­ни­ка Мар­ка Аврелія — части­на прак­ти­ки, що нази­ваєть­ся “нега­тив­на візу­алі­за­ція”. Але у кон­тексті стат­ті «як про­ки­да­ти­ся як стоїк» мова йде про те, щоб належ­ним чином бути гото­вим до всьо­го, що при­не­се день — і до доб­ро­го, і до пога­но­го. Це не зов­сім пла­ну­ван­ня, це більш про емо­цій­ну готов­ність зустріти всі виклики.

Воля

І зви­чай­но, стоїки не були б стої­ка­ми, якби в їх арсе­налі не знай­ш­ло­ся б міс­ця для прак­тик, пов’я­за­них із тре­ну­ван­ням вит­рим­ки. Мова йде про пев­ні викли­ки, які ми може­мо кину­ти собі. Так, напри­клад, дея­кі сучас­ні послі­дов­ни­ки стої­циз­му закли­ка­ють прий­ма­ти холод­ний душ. І корис­но, і загар­то­вує дух. 

Ми може­мо обра­ти свої влас­ні ран­ко­ві прак­ти­ки (молит­ва, меди­та­ція, тре­ну­ван­ня, пробіж­ка, роз­ду­ми), головне, щоб вони постій­но супро­вод­жу­ва­ли наш ранок, роби­ли його змі­стов­ним та усвідомленим.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Ви може­те ста­ти патро­ном PSYSK! Або зро­би­ти разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...