Monthly Archive: Квітень 2022

Три стоїчні дисципліни

Три стоїчні дисципліни

Стоїки спо­чат­ку вив­ча­ли тео­рію, а потім пере­хо­ди­ли до прак­ти­ки. Тео­рія скла­да­ла­ся з трьох основ: Логіка — як пра­виль­но мір­ку­ва­ти. Фізи­ка — як вла­што­ва­ний світ. Ети­ка — як доб­ре жити. Відо­ме їх порів­нян­ня філо­со­фії з фрук­то­вим садом: логіка…

Дихотомія контролю та доля людини

Дихотомія контролю та доля людини

Одна з голов­них ідей стоїч­ній ети­ці — це дихо­то­мія кон­тро­лю. Це розу­мін­ня того, що ми прак­тич­но нічо­го не кон­тро­лює­мо у жит­ті окрім нашо­го став­лен­ня до цьо­го, а тому пев­ні речі є бай­ду­жи­ми, і ми…

Розумна повсякденність

Розумна повсякденність

Про­тя­гом дня ми роби­мо бага­то авто­ма­тич­них речей. Якщо уве­чері зага­да­ти, як прой­шов день, то ми поба­чи­мо, що наша поведін­ка — це суціль­ні реак­ції. Хтось щось ска­зав — ми від­по­ві­ли, десь якась потре­ба — ми…

Розподілити все

Розподілити все

Сьо­год­ні дещо лег­ко­важ­ни­ми вигля­да­ють різ­ні стат­ті довоєн­но­го часу про тех­ніки бороть­би зі стре­сом. Зараз все жит­тя для багатьох людей — суціль­ний стрес. Для воїнів, пере­се­лен­ців, всіх, хто періо­дич­но чує зву­ки сирен та нама­гаєть­ся працювати…