Category: Статті та переклади

розум

Розум і емоції

Зав­дя­ки помил­ко­во­му сприй­нят­тю своєї назви стої­цизм часто вва­жаєть­ся філо­со­фією, яка зне­ва­жає емо­ції. Семан­тич­но це сло­во близь­ко до “сто­я­ти”, “стій­кість”, але поход­жен­ня має зов­сім не від цьо­го, а від роз­пис­ної стої, де зас­нов­ник стої­циз­му, Зенон…

цитадель

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Вете­ран в’єт­намсь­кої вій­ни Джеймс Бонд Сток­дейл потра­пив у полон, коли його вини­­щу­­вач-бом­­бар­­ду­­валь­­­ник був зби­тий під час одно­го з вильо­тів над Пів­ніч­ним В’єтнамом.  Ось як він зга­дує про ці події: «Піс­ля ката­пуль­ту­ван­ня я мав близько…

ранок стоїка

Як прокидатися як стоїк?

Ранок — це час, що може визна­чи­ти як прой­де наш день. Джек Дор­сі, гене­раль­ний дирек­тор Square і зас­нов­ник Twitter, щоран­ку меди­тує, а потім пробі­гає шість миль. Джефф Без­ос від­мо­в­ляєть­ся прий­ма­ти ран­ко­ві зустрічі, вва­жа­ю­чи за…

стоїцизм 5.0

Стоїцизм 5.0

Ця стат­тя доцен­та філо­со­фії в Універ­си­теті Дікі­на Метью Шар­па була над­ру­ко­ва­на в ака­де­міч­но­му видан­ні Theconversation ще у 2017 році. Але оскіль­ки вона про­стою мовою роз’яс­нює базо­ві речі про стої­цизм, я вирі­шив пере­кла­сти її та…

Дэвид Фидлер: Почему мы чувствуем горе войны?

Дэвид Фидлер: Почему мы чувствуем горе войны?

На днях я напи­сал пись­мо Дэви­ду Фид­ле­ру, извест­но­му фило­со­фу и писа­те­лю, авто­ру книг по антич­ной фило­со­фии, сто­и­циз­му и суфиз­му. В пись­ме попро­сил его дать несколь­ко слов под­держ­ки для укра­ин­цев.  В ответ полу­чил пись­мо полное…