Як подолати страх за допомогою негативної візуалізації

подолати страх

Люди­на у сучас­но­му та цивілі­зо­ва­но­му світі зазви­чай народ­жуєть­ся з вирі­ше­ни­ми базо­ви­ми потре­ба­ми. Якщо все гаразд, то у неї є їжа, вода, без­пе­ка, дах над голо­вою, теп­ло в оселі.

По суті базо­ві рів­ні піра­мі­ди Мас­лоу «закри­ті».

 

Наші попе­ред­ни­ки под­ба­ли про те, щоб ми зараз фоку­су­ва­лись не на вижи­ван­ні, а пере­хо­ди­ли зра­зу до соціаль­них потреб.

Але цивілі­за­ція роз­ви­ваєть­ся швид­ше, ніж наші інстинк­ти, тому ми все ще носи­мо в себе пев­ні авто­ма­тич­ні про­гра­ми, пов’я­за­ні з уяв­ною небез­пе­кою та від­по­від­ною реак­цією на неї.

Стоїки вва­жа­ли, що доля люди­ни — жити згід­но з влас­ною розум­ною при­ро­дою, вико­ри­сто­ву­ва­ти раціо­наль­ність. Тому ми має­мо здат­ність «пере­про­гра­му­ва­ти» такі авто­ма­тич­ні про­гра­ми, шля­хом пев­них вправ та спо­со­бу життя.

Чого ми боїмось?

Людині, щоб досяг­ти влас­ної мети або роз­кри­ти потен­ціал, часто не виста­чає муж­но­сті або смі­ли­во­сті, яка є однією з відо­мих чоти­рьох стоїч­них чеснот.

Най­ці­каві­ше, що бага­то страхів є уяв­ни­ми та сто­су­ють­ся уяв­них ситу­а­цій. А реаль­на небез­пе­ка ігнорується.

Люди­на може керу­ва­ти маши­ною у нетве­ре­зо­му стані або чита­ю­чі пові­дом­лен­ня на теле­фоні. Це знач­но небез­печ­ні­ше, ніж поча­ти біз­нес, викла­сти відео або влас­ну твор­чість в інтер­нет, про­ве­сти важ­ли­ву роз­мо­ву або висту­пи­ти публічно.

Ці дії, які ведуть до роз­крит­тя потен­ціа­лу та є пер­спек­тив­ни­ми для нашо­го успі­ху вима­льо­ву­ють в нашій уяві щось страшне, зі склад­ни­ми емо­ція­ми. Люди­ну іноді навіть дум­ки про це лякають.

Наш най­по­туж­ні­ший інстинкт вижи­ван­ня хоче зупи­ни­ти нас у досяг­нен­ні нашої кін­це­вої мети. Тому що це пра­ц­ює про­гра­ма перед­ба­чен­ня потен­цій­них нега­раздів. А для нашо­го моз­ку не дуже важ­ли­во, звід­ки йде загро­за: ззов­ні чи з сере­ди­ни нас.

Думати не страшно

Але саме з роз­ду­мів про ці дії й почи­наєть­ся зни­щен­ня уяв­них страхів. Я про­по­ную про­бу­ва­ти стоїч­ний метод «нега­тив­ної візу­алі­за­ції». Але тро­хи удос­ко­на­ли­ти його.

Оберіть дію, яка вам потріб­на. Якщо ви не може­те зро­би­ти її, бо вас ляка­ють умов­ні наслід­ки, випи­шіть всі нега­тив­ні та пози­тив­ні. Оці­нить їх від 1 до 10, де 1 — це ніяк не вплине на моє жит­тя, а 10 — вплине довгостроково.

Зазви­чай вихо­дить так, що те, що вас лякає буде на рів­ні до 5. А потен­цій­ні резуль­та­ти від спро­би — 7–8.

Тоб­то, як каза­ли в ста­ри­ну «овчин­ка коштує вичинки».

Сенс саме нега­тив­ної візу­алі­за­ції тут в тому, що ви уяв­ляє­те най­гір­ші сценарії.

Напри­клад, вам тре­ба висту­пи­ти публічно.

Мож­ливі нега­тив­ні наслідки:

  • Ви не впо­рає­тесь і буде­те мати сміш­ний (нещас­ний, пере­ля­ка­ний…) вигляд.

Мож­ливі пози­тив­ні наслідки:

  • Вас запа­м’я­та­ють, як експерта.
  • У вас куп­лять книжку.

Кожен напи­ше свої. Але оці­нить їх потім і ви поба­чи­те, що Епік­тет мав рацію, коли казав: «Людей мучать не речі, а уяв­лен­ня про них».

 

 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...