«Палац розуму» і «внутрішня цитадель» — чи потрібна стоїкам медитація?

медитація

Сучас­ний стої­цизм нама­гаєть­ся знай­ти допо­між­ні прак­ти­ки в інших тра­ди­ціях, якщо вони не супере­чать базо­вим погля­дам. Стат­тя Мередіт Кунц була опуб­лі­ко­ва­на в жур­налі The Stoic Gym і при­свя­че­на мож­ли­во­сті меди­та­ції для стоїків.

У серіалі BBC про Шер­ло­ка Холм­са відо­мий детек­тив від­хо­дить у свій «роз­умо­вий палац», коли йому потріб­но розв’язати склад­ну про­бле­му. Туди Холмс від­сту­пає, щоб вико­ри­ста­ти влас­ну здат­ність моз­ку дума­ти більш ясно. Там його зосе­ре­дже­ний мозок допо­ма­гає йому роз­плу­ту­ва­ти най­за­плу­тані­ші злочини.

Пара­лель­ну кон­цеп­цію мав Марк Аврелій з його «внут­ріш­ньою цита­дел­лю». Вче­ний П’єр Хадо зро­бив цю ідею цен­тром кни­ги про Мар­ка Аврелія. У тако­му тлу­ма­чен­ні розум може слу­жи­ти фор­те­цею сво­бо­ди та внут­ріш­ньої сили. 

Меди­та­ції були наріж­ним каме­нем духов­них вправ, за допо­мо­гою яких Марк Аврелій пра­г­нув жити за прин­ци­па­ми стоїків і досяг­ти від­чут­тя звіль­нен­ня від повсяк­ден­них бід, що мучать біль­шість людей.

Палац розу­му і внут­ріш­ня цита­дель мають щось спільне: це ресур­си все­ре­дині себе, до яких ми може­мо звер­ну­ти­ся за інте­лек­том, рефлексією та спо­коєм. Вони у міс­ці, що про­по­нує наба­га­то біль­ше спо­кою, ніж будь-яка від­пуст­ка на чужині. І якщо ми має­мо мож­ливість отри­ма­ти час і про­пуск­ну здат­ність для вхо­ду в ці про­сто­ри, вони можуть допо­мог­ти нам вирі­ши­ти, або хоча б кра­ще зро­зу­міти наші проблеми.

Епідемія стресу і відчуження

Одна з най­по­ши­рені­ших сучас­них про­блем, там, де я живу, у Крем­нієвій долині — це про­бле­ма епі­де­мії стресу та від­чу­жен­ня. Вона поси­люєть­ся божевіль­но-напру­же­ним гра­фіком для багатьох людей, яких я знаю, які пра­ц­ю­ють в тех­но­ло­гіч­ній сфері, і ця робо­та ніко­ли не закін­чуєть­ся, йде до гли­бо­кої ночі.

Це також спо­стері­гаєть­ся і для інших спе­ціалістів, які нама­га­ють­ся утри­ма­ти кіль­ка робіт, про­сто щоб зве­сти кін­ці з кін­ця­ми в нашо­му дуже доро­го­му регіоні. Навіть наші сту­ден­ти дуже напру­жені та перевантажені. 

Ми не має­мо бага­то часу для внут­ріш­ньої цитаделі.

Шлях медитації

Один із мож­ли­вих спо­собів наб­ли­зи­ти­ся до Цита­делі — меди­та­ція. Мож­ли­во в дода­ток до роздумів/медитації, як у Мар­ка Аврелія з веден­ням сво­го щоден­ни­ка, ми може­мо прак­ти­ку­ва­ти сидя­чу, мов­чаз­ну медитацію. 

На осно­ві під­ходів, що роз­ви­ва­ли­ся про­тя­гом століть у нав­ко­лиш­ніх куль­ту­рах світу, сидя­ча меди­та­ція отри­ма­ла попу­ляр­ність в США та інших країнах. 

Люди, охоплені стре­сом і вто­мою масо­во вико­ри­сто­ву­ють про­гра­ми для меди­та­ції на смарт­фо­нах. Але бага­то хто вияв­ляє, що це не пра­ц­ює. Про­гра­ми насправ­ді не можуть замі­ни­ти вчи­те­ля — люди­ну, яка вка­зує шлях і від­по­ві­дає на питання. 

Тому я вирі­ши­ла погли­ну­ти біль­ше в меди­та­цію цієї осені на май­стер-класі вчи­те­ля та пись­мен­ни­ка Лай­та Воткінса

Декілька нюансів

Я хоті­ла б поді­ли­ти­ся декіль­ко­ма момен­та­ми, що резо­ну­ва­ли з моїм внут­ріш­нім стоїком. Не хви­люй­те­ся, коли сідає­те меди­ту­ва­ти. Не нама­гай­те­ся «зосе­ре­ди­ти­ся» на речах — особ­ли­во на своїх очіку­ван­нях. Під­т­рим­ка спи­ни — це доб­ре; вла­штуй­те­ся зруч­но і дихай­те нор­маль­но. Про­водь­те 20 хви­лин двічі на день сидя­чи в меди­та­ції від­нов­лю­ю­чи своє тіло. 

Це вчен­ня нага­дує мені про стоїч­ну кон­цеп­цію ігно­ру­ван­ня того, що поза нашою вла­дою, і зосе­ре­джен­ня на тому, що нам підвладне. 

Дійс­но, став­лен­ня нашо­го розу­му — це най­го­лов­ні­ше на чому зосе­ре­джені всі стоїки. У вас буде бага­то думок, які про­май­нуть в голо­ві, поки ви сиди­те, і це нор­маль­но. Суть в тому, щоб від­по­чи­ти та роз­сла­би­ти свій розум, і загли­би­ти­ся в тишу все­ре­дині. Не тур­буй­те­ся про дум­ки — вони як ваші друзі. Дум­ки схо­жі на ваших друзів, які зупи­ни­ли­ся, щоб при­віта­ти­ся. Дум­ки при­хо­дять і йдуть (не забу­вай­те ста­ви­ти під сум­нів свої вра­жен­ня, по-стоїч­но­му!).

Спра­ва не в тому, щоб роби­ти меди­та­цію «пра­виль­но» або «кра­ще» ніж хтось інший, і не в тому, щоб пока­за­ти, що ви меди­тує­те. Йдеть­ся про від­нов­лен­ня стій­ко­сті та спо­кою шля­хом від­по­чин­ку вашо­го моз­ку. Це доб­ре узгод­жуєть­ся зі стоїч­ним духом не зосе­реджу­ва­ти­ся на тому, що інші дума­ють про нас або не ство­рю­ва­ти непо­тріб­них зма­гань за будь-який статус.

Це пра­ц­ює з часом. З досві­ду Лай­та Вот­кін­са, на це зазви­чай потріб­но 5 років щоден­ної меди­та­ції, щоб від­чу­ти біль­ше внут­ріш­ньо­го спо­кою і стій­ко­сті до стресу.

Виді­лен­ня часу, необ­хід­но­го для меди­та­ції може бути склад­ним у нашій куль­турі перев­то­ми та мит­тєво­го задо­во­лен­ня. Але, як відо­мо всім стої­кам, пере­нав­чан­ня розу­му до менш реак­тив­но­го ста­ну вима­гає три­ва­ло­го періо­ду пере­ви­хо­ван­ня. Я від­чу­ла це на собі з моїм стоїч­ним само­нав­чан­ням. Мені зна­до­би­ло­ся кіль­ка років, щоб засвоїти дав­ні стоїч­ні уро­ки (і навіть зараз я часто забу­ваю їх!).

Я зали­ши­ла семі­нар, від­чу­ва­ю­чи, що меди­та­ція є цін­ним спо­со­бом робо­ти на шля­ху до досяг­нен­ня внут­ріш­ньої цита­делі… і що роз­ду­ми та від­по­чи­нок є клю­чем до стій­ко­го, зба­лан­со­ва­но­го життя.

Пере­клад Сер­гія Коноплицького

 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...