Що означає символ PSYSK?

psysk.com

Цей хрест у сон­ці має пев­ну сим­воліку та має влас­ну історію. 

Декіль­ка років тому, коли я зами­сли­вся ство­ри­ти цей центр, то вирі­шив знай­ти йому й сим­вол. У мене було декіль­ка варіан­тів, в яких пови­нен був бути хрест, як сим­вол жит­тя, істи­ни, спасін­ня, а також індиві­ду­а­ції та самості.

Сим­воліка хре­ста — це поєд­нан­ня про­ти­леж­но­стей. В розу­мін­ні пси­хіч­ної струк­ту­ри, це баланс між сві­до­мим та несві­до­мим, світом та тін­ню, роз­умом та емо­ція­ми, сві­до­містю та інстинк­та­ми, чоло­ві­чо­го та жіно­чо­го, їнь та ян, вогню та води тощо. 

При пере­тині (об’єднанні) цих прин­ци­пів вини­кає тре­тя сила — Жит­тя, Любо­ві, Творін­ня. Хрест здат­ний поши­рю­ва­ти­ся без­кі­неч­но в будь-яко­му напрям­ку, тому він також озна­чає вічне життя. 

Також хрест сим­волі­зує сакраль­ну четвір­ку — 4 сто­ро­ни світу, 4 вітри, 4 стихії. 

хрести

Хрест неви­пад­ко­во став сим­во­лом хри­сти­ян­ства, як світо­вої релі­гії, що має орієн­та­цією на Самість, але відо­мий люд­ству знач­но раніше.

***

Я сидів в кав’яр­ні, де була якась енцик­ло­пе­дія сим­воліки серед­ньо­віч­них май­стрів, здаєть­ся. Вже не памя­таю точ­но. І там я випад­ко­во поба­чив сим­вол сонця.

сонце

Я навіть його сфотографував

Це також дав­ній сим­вол, який сим­волі­зує жит­тєву силу і від­род­жен­ня. З точ­ки зору пси­хіки — це є сим­вол сві­до­мо­сті, світу розу­му, ясно­сті. Це також сим­вол Бога.

Я зро­зу­мів, що маю­чі на ува­зі сим­вол, який буде зоб­ра­жа­ти індиві­ду­а­цію, я можу поєд­на­ти хрест та сонце.

Так з’явився цей знак. 

psysk.com

Індиві­ду­а­ція — це про­цес, зав­дя­ки яко­му люди­на стає пев­ною унікаль­ною істо­тою, якою вона насправ­ді і є. Це своєрідне повер­нен­ня до справж­ньо­го себе. На мій погляд,  будь-який шлях само­в­дос­ко­на­лен­ня може почи­на­ти­ся з різ­них при­чин, але завжди при­хо­дить до індивідуації.

Бага­то про це писав Карл Густав Юнг і уявіть моє зди­ву­ван­ня, коли я поба­чив май­же таке ж зоб­ра­жен­ня в його таєм­ній “Чер­воній книзі”. Він сам його намалював.

хрест юнг

Це було дуже син­хроніч­но, тому що у той період я ретель­но вив­чав його пра­ці, в тому числі й про синхронічність.

Потім, зви­чай­но, я зустрі­чав щось схо­же і в інших міс­цях, як, напри­клад, в цьо­му під­зе­мел­лі у Львові.

Це вже не так див­но, бо і сон­це, і хрест — важ­ливі сюже­ти серед­ньо­віч­чя. Але зустрі­ча­ти їх приємно.

***

Яке це має від­но­шен­ня до стоїцизму?

Сон­це — це також сим­вол вогню. Нага­даю, що дав­ні стоїки віри­ли, що світ віч­ний, але постій­но змі­нюєть­ся, він народ­жуєть­ся з вогню і повер­таєть­ся до вогню. Щось подібне, на мій погляд, коїть­ся у нашій душі про­тя­гом всьо­го життя.

Балан­сом про­ти­леж­но­стей ми утри­мує­мо цей вогонь. Якщо про­сто, то це як в бата­рей­ках плюс та мінус ство­рю­ють енергію.

 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...