Статті та замітки про стоїцизм

Завоювати печаль

Завоювати печаль

«Кра­ще заво­ю­ва­ти печаль, аніж обма­ню­ва­ти її». (Сене­ка) До нас постій­но при­хо­дять різ­ні емо­ції, в тому числі ті, що звуть­ся нега­тив­ни­ми. І дех­то вва­жає, що достат­ньо вида­ва­ти з себе щас­ли­ву та радіс­ну люди­ну, ігно­ру­ва­ти та…

Розум і емоції

Розум і емоції

Зав­дя­ки помил­ко­во­му сприй­нят­тю своєї назви стої­цизм часто вва­жаєть­ся філо­со­фією, яка зне­ва­жає емо­ції. Семан­тич­но це сло­во близь­ко до “сто­я­ти”, “стій­кість”, але поход­жен­ня має зов­сім не від цьо­го, а від роз­пис­ної стої, де зас­нов­ник стої­циз­му, Зенон…

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Ветеран в’єтнамської війни та світ Епіктету

Вете­ран в’єт­намсь­кої вій­ни Джеймс Бонд Сток­дейл потра­пив у полон, коли його вини­­щу­­вач-бом­­бар­­ду­­валь­­­ник був зби­тий під час одно­го з вильо­тів над Пів­ніч­ним В’єтнамом.  Ось як він зга­дує про ці події: «Піс­ля ката­пуль­ту­ван­ня я мав близько…

Есенціалізм

Есенціалізм

У Мар­ка Аврелія є цікаві сло­ва: «Якщо ви пра­г­не­те до спо­кою, робіть мен­ше». Може зда­ва­ти­ся, що це заклик до пасив­но­го жит­тя, але ні.  Це один з пер­ших закли­ків ідеї есен­ціаліз­му — роби­ти тіль­ки правильні…

Як прокидатися як стоїк?

Як прокидатися як стоїк?

Як про­ки­да­ти­ся як стоїк? Ранок — це час, що може визна­чи­ти як прой­де наш день. Джек Дор­сі, гене­раль­ний дирек­тор Square і зас­нов­ник Twitter, щоран­ку меди­тує, а потім пробі­гає шість миль. Джефф Без­ос від­мо­в­ляєть­ся прий­ма­ти ранкові…

Три стоїчні дисципліни

Три стоїчні дисципліни

Стоїки спо­чат­ку вив­ча­ли тео­рію, а потім пере­хо­ди­ли до прак­ти­ки. Тео­рія скла­да­ла­ся з трьох основ: Логіка — як пра­виль­но мір­ку­ва­ти. Фізи­ка — як вла­што­ва­ний світ. Ети­ка — як доб­ре жити. Відо­ме їх порів­нян­ня філо­со­фії з фрук­то­вим садом: логіка…

Дихотомія контролю та доля людини

Дихотомія контролю та доля людини

Одна з голов­них ідей стоїч­ній ети­ці — це дихо­то­мія кон­тро­лю. Це розу­мін­ня того, що ми прак­тич­но нічо­го не кон­тро­лює­мо у жит­ті окрім нашо­го став­лен­ня до цьо­го, а тому пев­ні речі є бай­ду­жи­ми, і ми…

Розумна повсякденність

Розумна повсякденність

Про­тя­гом дня ми роби­мо бага­то авто­ма­тич­них речей. Якщо уве­чері зага­да­ти, як прой­шов день, то ми поба­чи­мо, що наша поведін­ка — це суціль­ні реак­ції. Хтось щось ска­зав — ми від­по­ві­ли, десь якась потре­ба — ми…

Розподілити все

Розподілити все

Сьо­год­ні дещо лег­ко­важ­ни­ми вигля­да­ють різ­ні стат­ті довоєн­но­го часу про тех­ніки бороть­би зі стре­сом. Зараз все жит­тя для багатьох людей — суціль­ний стрес. Для воїнів, пере­се­лен­ців, всіх, хто періо­дич­но чує зву­ки сирен та нама­гаєть­ся працювати…

Стоїцизм 5.0

Стоїцизм 5.0

Стої­цизм 5.0 Ця стат­тя доцен­та філо­со­фії в Універ­си­теті Дікі­на Метью Шар­па була над­ру­ко­ва­на в ака­де­міч­но­му видан­ні Theconversation ще у 2017 році. Але оскіль­ки вона про­стою мовою роз’яс­нює базо­ві речі про стої­цизм, я вирі­шив перекласти…