Статті та замітки про стоїцизм

подолати страх

Як подолати страх за допомогою негативної візуалізації

Люди­на у сучас­но­му та цивілі­зо­ва­но­му світі зазви­чай народ­жуєть­ся з вирі­ше­ни­ми базо­ви­ми потре­ба­ми. Якщо все гаразд, то у неї є їжа, вода, без­пе­ка, дах над голо­вою, теп­ло в оселі. По суті базо­ві рів­ні піра­мі­ди Мас­лоу «закри­ті».…

psysk.com

Що означає символ PSYSK?

Цей хрест у сон­ці має пев­ну сим­воліку та має влас­ну історію.  Декіль­ка років тому, коли я зами­сли­вся ство­ри­ти цей центр, то вирі­шив знай­ти йому й сим­вол. У мене було декіль­ка варіан­тів, в яких повинен…

емоційна регуляція

Емоційна регуляція у небезпечному світі

Від­чут­тя без­пе­ки — одна з гли­бин­них потреб люди­ни. Скорі­ше за все вона вини­кає, як від­по­відь на наше усві­дом­лен­ня влас­ної смерт­но­сті. Зав­дя­ки роз­ви­неній сві­до­мо­сті люди розу­мі­ють, що живуть не віч­но. Це знан­ня пород­жує віру, що шлях…

stoic club 1

Stoic Club. Зустріч 1

Сьо­год­ні від­бу­лась пер­ша онлайн-зустріч нашої спіль­но­ти. Гово­ри­ли про стоїч­ний кон­троль і стоїч­ну свободу.

звичка

Сила звички

Епік­тет у “Бесі­дах” пише про силу звич­ки. Нам здаєть­ся це дуже про­стим та мож­ли­во тро­хи нуд­ним занят­тям — фор­му­ван­ня кори­сних зви­чок. Зви­чай­но, було б цікаві­шим отри­ма­ти якусь навич­ку негай­но. Але поду­май­мо ось про що.…

Premeditatio Malorum: стоїчна техніка, щоб впоратись з ударами долі

Premeditatio Malorum або “нега­тив­на візу­алі­за­ція” — потуж­на меди­та­тив­на тех­ніка, яку про­по­нує сучас­ний стої­цизм. Про неї бага­то писав Сене­ка, коли роз­мір­ко­ву­вав про різ­ні речі, особ­ли­во про багат­ство. Вар­то зазна­чи­ти, що Сене­ка був дале­ко не бідною…

стоїчна фізика

Стоїчна фізика

Як відо­мо, стої­цизм скла­даєть­ся з трьох вели­ких розділів: фізи­ки, логіки та ети­ки. З ети­кою все більш-менш зро­зу­мі­ло. Це той напрям, який завжди мав послі­дов­ни­ків, роз­ви­вав­ся і в Дав­ній Гре­ції й в Римі та набув…

океан

Бути психолюмінесцентним

Нещо­дав­но я про­чи­тав стат­тю, де автор закли­кає нас бути пси­хо­лю­мі­нес­цент­ни­ми. Це дуже ціка­ва мета­фо­ра, я корот­ко її пере­ка­жу. На гли­бині тисяч мет­рів в оке­ані, де суціль­на темря­ва та вели­чез­ний тиск, живуть див­ні створін­ня. Вони еволюціонували,…

стоїчні кола гієрокла

Кола Гієрокла та стоїчний космополітизм

Гієро­кл був філо­­со­­фом-стоїком у Ста­ро­дав­ній Гре­ції. На жаль, ми дуже мало знає­мо про цю люди­ну та її жит­тя. Біль­ша части­на його робіт була втра­че­на. Однак у 1901 році були знай­дені кіль­ка фраг­мен­тів папіру­су, і…

Як пережити втрату?

  Є теми, на які склад­но писа­ти. Вони зазви­чай лежать або у мораль­ній пло­щині, або у сфері влас­но­го гли­бо­ко інтим­но­го досві­ду про­жи­ван­ня чогось важ­ли­во­го.  У нашо­му жит­ті неми­ну­че трап­ляєть­ся те, що ми нази­ває­мо втратами.…