Статті та замітки про стоїцизм

життя після смерті

Чи є життя після смерті на думку стоїків?

Memento mori або спо­гля­дан­ня нашої неми­ну­чої смер­ті — одна з най­ві­до­мі­ших стоїч­них прак­тик, що допо­мо­гає ціну­ва­ти жит­тя та тепе­ріш­ній час. Але що дума­ли стоїки сто­сов­но жит­тя піс­ля смер­ті? Щоб від­по­ві­сти на це питан­ня, треба…

байдужість

Сила байдужості

«Нав­чіть­ся бути бай­ду­жим до того, що не має зна­чен­ня» — Марк Аврелій. Як про­сто це зву­чить і як склад­но це вті­ли­ти в жит­тя! Але ця дум­ка є клю­чем до повсяк­ден­но­го спо­кою та від­по­від­ної душевної…

мрії

Фантазії та когнітивні фільтри

Здат­ність уяв­ля­ти та фан­та­зу­ва­ти про щось — вза­галі непо­га­на річ, але коли ми забу­ває­мо про те, що наші фан­та­зії — це наш влас­ний про­дукт, а не реаль­ність, тоді почи­на­ють­ся про­бле­ми. Зву­чить див­но, але в…

memento mori

Memento mori та цінування часу

«Ви може­те зали­ши­ти це жит­тя в будь-який момент: май­те на ува­зі цю мож­ливість у всьо­му, що ви роби­те, гово­ри­те чи думає­те». (Марк Аврелій, Роз­ду­ми 2:11) Багатьох людей дум­ки про смерть ляка­ють або викли­ка­ють неприязнь.…

Душевний спокій

“Пред­ме­ти, пере­слі­ду­ю­чи та уни­ка­ю­чи яких, ти поз­бав­ляєш­ся душев­но­го спо­кою, не при­сту­па­ють до тебе, але ти яки­мось чином сам при­сту­паєш до них. Нехай змовкне твоє суд­жен­ня про них — і вони лежать неру­хо­мо; а тебе…

зміїний

Острів героїв України

Стат­тю Мате­уша Стро­жинсь­ко­го я випад­ко­во поба­чив в Інтер­неті на сай­ті Анти­го­на, що при­свя­че­ний гре­ко-рим­сь­­кої антич­но­сті. Острів Змії­ний став пер­шим сим­во­лом незлам­но­сті україн­ців під час вій­ни. Але чи зна­ли ви, що цей острів має пряме…

парадокс вибору

Парадокс вибору

Сучасне жит­тя дає нам без­ліч варіан­тів у всіх сфе­рах. Хочеш чомусь нав­чи­ти­ся? Оби­рай купу кур­сів. Щось ціка­ве поди­ви­ти­ся? На YouTube мільяр­ди роли­ків, а ще тисячі серіалів, Тік­Ток та бага­то чого. Книж­ки? Та все, що…

прийняття

Приймайте те, що відбувається

Часто наші страж­дан­ня — це наш пси­хо­ло­гіч­ний опір тому, що від­бу­ваєть­ся. Ми страж­дає­мо, коли не згод­ні з реаль­ністю, коли вона не від­по­ві­дає нашій уяві про пра­виль­ний світ. Я не кажу зараз про події, які…

Анонімне добро

Сьо­год­ні мільй­о­ни україн­ців допо­ма­га­ють армії, біжен­цям, роб­лять тиху доб­ру спра­ву зара­ди пере­моги світ­ла над темря­вою. Наша куль­ту­ра про­ни­за­на хри­сти­янсь­кою чес­но­тою таєм­ної допо­мо­ги. Зга­дає­мо єван­гель­ский вислів: “Ти ж, як подаєш мило­сти­ню, то нехай лїва рука…

негативна візуалізація

Як використати негативні емоції собі на користь?

Читаю у Forbes стат­тю про нега­тив­ні емо­ції. Пишуть, що всі наші реак­ції кори­сні та потріб­ні у кри­тич­ній ситу­а­ції. Нега­тив­ні емо­ції – злість, нена­висть, оги­да – можуть ляка­ти, але саме на них мозок звер­тає більше…