Кроки до правил життя Марка Аврелія

 

правила життя марка аврелія

«Пра­вед­ні помис­ли, загаль­но­ко­ри­сна діяль­ність, мова, нездат­на до брех­ні, та душев­ний настрій, який з радістю прий­має все, що від­бу­ваєть­ся, як необ­хідне та перед­ба­чене — як те, що вип­ли­ває із загаль­но­го нача­ла та джерела».

У цій цитаті Марк Аврелій пере­ра­хо­вує кіль­ка важ­ли­вих скла­до­вих для досяг­нен­ня щас­ли­во­го та успіш­но­го життя.

Пра­вед­ність у дум­ках та діях і нездат­ність до брех­ні може допо­мог­ти виро­би­ти дові­ру в інших людей і збе­рег­ти доб­ру репу­та­цію. Загаль­но­ко­ри­сна діяль­ність спри­я­ти­ме досяг­нен­ню успі­ху та задо­во­лен­ня від того, що робиш. А душев­ний настрій з радістю прий­ня­ти все, що від­бу­ваєть­ся — це мож­ливість мати мир­ний та спо­кій­ний стан духу, навіть у склад­них обставинах.

Ниж­че кіль­ка мож­ли­вих кро­ків, які можуть допо­мог­ти вам впро­ва­ди­ти ці пра­ви­ла у своє життя:

  1. Прак­ти­куй­те меди­та­цію: Меди­та­ція може допо­мог­ти вам зосе­ре­ди­ти­ся на пра­вед­них та пози­тив­них дум­ках та змен­ши­ти стрес. Я споді­ва­юсь у цьо­му році ми буде­мо більш деталь­но вив­ча­ти різ­ні прак­ти­ки меди­та­ції, які мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти для роз­вит­ку стоїч­но­го мислення.
  2. Спро­буй­те знай­ти спо­со­би насо­лод­жу­ва­ти­ся тим, що від­бу­ваєть­ся, замість того, щоб боро­ти­ся з тим, що ви не може­те змі­ни­ти. Напри­клад, спро­буй­те знай­ти кра­су у при­роді, спо­стері­га­ти за людь­ми, милу­ва­ти­ся мистец­твом. Напри­клад, я роз­ви­ваю звич­ку милу­ва­ти­ся чаш­кою кави, коли отри­мую її в кав’яр­ні. Ви не уяв­ляє­те, скіль­ки може роз­по­ві­сти зви­чай­на чаш­ка, якщо уваж­но при­ди­ви­ти­ся на неї. Там історії про колір, про запах, про поверх­ню, матеріал з яко­го вона зроб­ле­на, буль­баш­ки піни… Мож­на п’ять хви­лин про­сто вив­ча­ти це, не відволі­ка­ю­чись на зов­ніш­нє та внутрішнє. 
  3. Якщо це мож­ли­во, постав­те собі мету дія­ти з метою загаль­ної кори­сті, а не лише з метою осо­би­сто­го збагачення.
  4. Прак­ти­куй­те чес­ність. Роз­г­лянь­те мож­ливість ста­ви­ти чес­ність на пер­ше міс­це, навіть якщо це може вияви­ти­ся важ­ким або незручним.
  5. Допо­ма­гай­те іншим. Зробіть малень­кі дії, щоб допо­мог­ти людям у вашо­му ото­чен­ні, напри­клад, при­беріть за собою, коли про­хо­ди­те повз сміт­тєвий бак. 
  6. Ведіть щоден­ник: запи­суй­те свої дум­ки та почут­тя, щоб збе­рег­ти ясність у своє­му мисленні.

Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...