З яких книг почати знайомство зі стоїцизмом?

книги про стоїцизм

Стої­цизм — дав­ня філо­со­фія, яка мала бага­то авторів, але нажаль дій­шли до нас всьо­го декіль­ка імен. Це насам­пе­ред Сене­ка, Епік­тет, Марк Аврелій. Вони вва­жа­ють­ся “Вели­кою трій­кою” стої­циз­му, їх кни­ги зараз вида­ють­ся і про­блем їх знай­ти немає. 

Ще є дея­кі части­ни пра­ць кіль­кох філо­со­фів-стоїків Мусонія Руфа та Ієрок­ла. Також мож­на звер­ну­ти­ся до Цице­ро­на, який не був стоїком, але бага­то про них писав.

Для того, щоб зро­зу­міти саму тра­ди­цію та пере­бу­ва­ти в ній, мож­на поча­ти чита­ти когось з Вели­кої трій­ки. Кого саме, на мій погляд, не так важ­ли­во. Це питан­ня сма­ку. У кож­но­го авто­ра є свій настрій і особливості.

Я раджу кни­ги кла­си­ків стої­циз­му чита­ти повіль­но, мож­ли­во з руч­кою в руках. Позна­чай­те урив­ки та під­креслюй­те усе, що здаєть­ся важ­ли­вим. Піз­ні­ше ви захо­че­те звер­ну­ти­ся до всьо­го, що про­чи­та­ли, щоб освіжити.

Сучасні книги про стоїцизм

Слід розу­міти, що дав­ні стоїки були філо­соф­сь­кою шко­лою, яка актив­но функ­ціо­ну­ва­ла у період з III ст. до н.е. до III ст. н.е. Сучас­ний стої­цизм — це пере­важ­но прак­тич­на філо­со­фія, що вико­ри­сто­вує ідеї дав­ньо­го стої­циз­му для роз­вит­ку осо­би­сто­сті та досяг­нен­ня щастя в жит­ті. Він прак­тич­но не зай­маєть­ся стоїч­ною фізи­кою або логікою і фоку­суєть­ся на етиці.

Сучас­ний стої­цизм мож­на роз­гля­да­ти як сучасне від­род­жен­ня дав­ньої філо­со­фії, яке засто­со­вуєть­ся для роз­вит­ку осо­би­сто­сті та роз­в’я­зан­ня сучас­них про­блем. І тут вже є бага­то сучас­них авторів, які були видані українсь­кою або російсь­кою мовами.

Поча­ти мож­на з кни­ги, яка видаєть­ся кож­но­му бажа­ю­чо­му на цьо­му сай­ті: «Як збе­рег­ти спо­кій та впев­неність у склад­ні часи? Стої­цизм у повсяк­ден­но­му жит­ті».

Також можу реко­мен­ду­ва­ти наступ­ні книги:

  • Вільям Ірвін “Жити змістовно”
  • Мас­си­мо Пильюч­чи “Как быть стоиком”
  • Мас­си­мо Пильюч­чи «Счаст­ли­вая жизнь»
  • Дональд Роберт­сон “Думай, как рим­ский император”

Є декіль­ка книг, які роз­ра­хо­вані на корот­ке читан­ня кож­но­го дня:

  • Мас­сі­мо Пільюч­чі, Гре­горі Лопес “Нові стоїки”
  • Рай­ан Голидей, Сти­вен Ген­силь­ман “Стої­цизм на кожен день”

Якщо вам далі буде ціка­во погли­б­лю­ва­тись у філо­со­фію, реко­мен­дую кни­ги П’є­ра Адо.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...