Массімо Пільюччі відповідає на питання спільноти Reddit

Массімо Пільюччі

Два дні тому на Redit Мас­сі­мо Пільюч­чі (автор “Як бути стоїком” та інших книг) від­по­ві­дав на питан­ня чита­чів. Я зібрав та пере­клав дея­кі цікаві відповіді. 

— Я вва­жаю стої­цизм дуже кори­сним … коли я прак­ти­кую його сві­до­мо. Я про­ход­жу через цілі періо­ди, коли про­сто забу­ваю це роби­ти! Як я можу бути більш послідовним?

МП: Як ска­зав Епік­тет, prosochē, три­май­те ува­гу. Йдеть­ся про те, щоб увій­ти в рути­ну, напри­клад, вести філо­соф­сь­кий щоден­ник. Щове­чо­ра, без винят­ку. Це зай­має всьо­го кіль­ка хвилин.

— Чи є стої­цизм жорст­ким набо­ром керів­них прин­ци­пів, яких ви біль­ше не повин­ні погод­жу­ва­ти­ся з усім, що ви завжди пере­ста­ли бути стоїком?

МП: Ні, якщо ви про­чи­тає­те Діо­ге­на Лаертсь­ко­го, то поба­чи­те, що навіть ста­ро­дав­ні стоїки не погод­жу­ва­ли­ся між собою. Сене­ка каже, що він вирі­шить сам. Він каже, що ті, хто був перед нами, є наши­ми вчи­те­ля­ми, а не господарями.

— Існує чоти­ри стов­пи стої­циз­му, однак, як ви вва­жає­те, який єди­ний най­важ­ливі­ший аспект стої­циз­му, щоб його зна­ли всі, а ті, хто прак­ти­кує, опанували?

МП: Основне пра­ви­ло жит­тя Епік­те­та, яке, на жаль, відо­ме як дихо­то­мія кон­тро­лю. Прак­ти­куй­те це, і ви буде­те на пів­до­розі! На жаль, оскіль­ки сло­во «кон­троль» викли­кає бага­то непо­ро­зу­мінь. Епік­тет нази­вав це основ­ним, фун­да­мен­таль­ним пра­ви­лом жит­тя. Коли ви зга­дує­те «кон­троль», люди кажуть «ну, я маю част­ко­вий кон­троль над…», а потім про­пус­ка­ють туди усе. Дивіть­ся сум­но­звіс­ну «три­хо­то­мію» Ірвай­на, яка, як зазна­чив Дон Роберт­сон, ніби руй­нує всю ідею. Сам Епік­тет не вжи­ває сло­ва кон­троль. Він гово­рить про те, що (мораль­но) зале­жить від нас.

— Чи є у вас дум­ки про те, чому була така дов­га пау­за між ори­гі­наль­ни­ми стої­ка­ми та сучас­ним стої­циз­мом? Крім Мон­те­ня, я не думаю, що ми знає­мо ніко­го, хто справ­ді під­хо­пив це та роз­ви­нув ідеї від рим­лян до тепе­ріш­ньо­го часу. Спасибі!

МП: Ну і так, і ні. Стої­цизм впли­нув на ран­ніх і серед­ньо­віч­них хри­сти­ян. І був неостої­цизм Юста Ліп­сія в епо­ху Від­род­жен­ня. І низ­ка філо­со­фів під впли­вом стої­циз­му, від Декар­та до Спінози.

Але так, про­га­ли­на точ­но була! Я думаю, що ціка­во пояс­ни­ти не розрив (усі інші елліні­стич­ні філо­со­фії також зник­ли з появою хри­сти­ян­ства), а від­род­жен­ня стої­циз­му напри­кін­ці 20 століття.

Я думаю, що є кіль­ка при­чин: успіх когнітив­но-поведін­ко­вої тера­пії, робо­та П’єра Хадо, роз­ви­ток соціаль­них медіа та робо­та учас­ни­ків сучас­но­го стої­циз­му, таких як Дон Роберт­сон, Джон Сел­ларс, Грег Сад­лер і Кріс Гілл, серед них інші.

— Чи мають сучас­ні стоїки бути заці­кав­лені у від­тво­рен­ні сучас­ної stoa poikile або інсти­ту­ції, щоб діли­ти­ся та нав­ча­ти, як ті, де нав­ча­ли Музоній та Епіктет?

МП: ​​Я не думаю, що це спра­ц­ює. Крім того, хіба Зенон не казав у Рес­пуб­лі­ці, що в іде­аль­но­му стоїч­но­му сус­піль­стві не повин­но бути хра­му? Я думаю, що стої­цизм слід викла­да­ти так, як це було заду­ма­но спо­чат­ку: на пуб­ліч­ній пло­щі, яка сьо­год­ні може бути онлайн або офлайн. Немає потре­би в установах.

— Я не можу знай­ти жод­но­го тек­сту, де б Марк Аврелій нази­вав себе стоїком. Я не можу знай­ти жод­но­го тек­сту, де б інші стоїки нази­ва­ли його стоїком, лише сту­ден­том філософії.

МП: Той факт, що він не нази­ває себе стоїком, нічо­го не озна­чає. Сене­ка рід­ко вжи­ває це сло­во, і те саме сто­суєть­ся Епік­те­та. Навіть сучас­ні авто­ри рід­ко кажуть: «Я стоїк». Але я думаю, що з його фак­тич­ної філо­со­фії та з його вели­ко­го впли­ву (Епік­тет, Рустик) ціл­ком оче­вид­но, що він був стоїком.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...