Три стоїчні дисципліни

Стоїки спо­чат­ку вив­ча­ли тео­рію, а потім пере­хо­ди­ли до прак­ти­ки. Тео­рія скла­да­ла­ся з трьох основ:

Логіка — як пра­виль­но міркувати.
Фізи­ка — як вла­што­ва­ний світ.
Ети­ка — як доб­ре жити.

Відо­ме їх порів­нян­ня філо­со­фії з фрук­то­вим садом: логіка від­по­ві­дає ого­ро­жі, яка його захи­щає, ети­ка є дере­вом, що росте, а фізи­ка — плодами.

Також свою систе­му кла­си­фіка­ції, стоїки порів­ню­ва­ли з яйцем:

  • шка­ра­лу­па — логіка,
  • білок — етика,
  • а жовток яйця — фізика.

Три стоїчні дисципліни

Стоїки нав­ча­ють­ся і прак­ти­ку­ють­ся в трьох обла­стях, пов’я­за­них з тео­ре­тич­ни­ми дослід­жен­ня­ми, пере­ра­хо­ва­ни­ми вище.

Дис­ци­плі­на зго­ди (логіка) — роз­ви­ток здат­но­сті мисли­ти кри­тич­но, об’єктивно та логічно.
Дис­ци­плі­на бажан­ня (фізи­ка) — тре­ну­ван­ня прий­ма­ти світ таким, яким він є, і зосе­реджу­ва­ти­ся на тому, що зна­хо­дить­ся під контролем.
Дис­ци­плі­на дій (ети­ка) — вмін­ня дія­ти доб­ре і справедливо.

Зав­дя­ки розу­мін­ню тео­рії та здійс­нен­ню прак­тик бага­то людей зна­хо­дять спо­сіб жит­тя, який дає їм внут­ріш­ню силу, спо­кій і сво­бо­ду, навіть перед облич­чям біди — одним сло­вом, шлях до добра та цін­ніс­но­го жит­тя. Це те, що доступне кож­но­му і це — наша спад­щи­на як розум­них істот.

стоїчні дисципліни

На зоб­ра­жен­ні три дис­ци­плі­ни, їх зв’я­зок з осно­ва­ми та чес­но­ти, які вони розвивають.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...