Стоїчна вправа «Погляд зверху»

погляд зверху

«Погляд звер­ху» — одна з відо­мих стоїч­них вправ. При тому, що вона здаєть­ся про­стою, її сенс при­сут­ній також у багатьох релі­гіях, що наво­дить на дум­ку, що якщо зро­би­ти її части­ною жит­тя, то резуль­тат буде, як то кажуть, перевіре­ний сторіччями.

У цій вправі прак­тик нама­гаєть­ся роз­г­ля­ну­ти своє міс­це і події у кос­мосі від­сто­ро­не­но, так би мови­ти, з гори. Ця впра­ва є в моє­му боті стоїч­них вправ. Це мож­на назва­ти своєрід­ною медитацією.

Є дві при­чи­ни для цієї впра­ви: щоб пра­виль­но сприй­ма­ти світ і вихо­ву­ва­ти спо­кій. Роз­мі­щу­ю­чи події в кон­тексті ціло­го кос­мо­су, а не в про­сторі, де вони важ­ливі (або зда­ють­ся таки­ми) в цю хви­ли­ну, стоїки вірять, що вони будуть мен­ше засму­чу­ва­ти або збуд­жу­ва­ти їх.

Також ця впра­ва спо­ну­кає прак­ти­ку­ю­чо­го від­мо­ви­ти­ся від его­цен­трич­ної точ­ки зору та прий­ня­ти шир­шу перспективу.

Стоїк пови­нен нав­чи­ти­ся сприй­ма­ти пер­спек­ти­ву Лого­су (стоїки-теї­сти його бачать як Бога, стоїки-атеї­сти — як прин­цип). З цієї точ­ки зору кож­на люди­на по суті така ж, як і все люд­ство, і жоден атом у Все­світі не є більш чи менш зна­чу­щим, ніж будь-який інший, але всі вони є рухо­ми­ми части­на­ми цілого. 

Ця впра­ва поси­лює одне з основ­них пере­ко­нань стоїч­ної дум­ки, що люди здат­ні вико­ри­сто­ву­ва­ти силу Розу­му, щоб узго­ди­ти свої дум­ки з реаль­ністю Лого­су. Це осно­ва людсь­кої при­ро­ди. Це дає душев­ний спо­кій. У цьо­му вимірі ніщо не викли­кає при­страсті, стра­ху чи три­во­ги. Нато­мість стоїк роз­гля­да­ти­ме кож­ну подію чи об’єкт так, як він пов’язаний з усі­ма інши­ми подія­ми та об’єктами. Все про­сто є таким, яким воно повин­но бути. 

Буд­дистсь­ка віра в те, що страж­дан­ня спри­чи­нені незнан­ням (і, як наслі­док, прихильністю/огидою до подій), але їх мож­на (част­ко­во) полег­ши­ти за допо­мо­гою пра­виль­но­го розу­мін­ня, пра­виль­ної дум­ки, пра­виль­ної уваж­но­сті та пра­виль­ної кон­цен­тра­ції — це та ж сама думка.

Ісу­со­ва молит­ва в Геф­сманії: «не як Я хочу, а як Ти» — це також одкро­вен­ня про те, що навіть наше жит­тя може бути задія­но у склад­них про­це­сах роз­гор­тан­ня все­світу та історії та прий­нят­тя цього.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...