Вправи

Програма «Техніки стоїцизму у повсякденному житті»

Про­гра­ма «Тех­ніки стої­циз­му у повсяк­ден­но­му жит­ті» це унікаль­ний та без­плат­ний курс для вив­чен­ня спе­ціаль­них вправ сучас­но­го стої­циз­му. Наразі він ство­ре­ний у фор­маті теле­грам-бота — @psyskbot.

Про програму

Про­гра­ма скла­даєть­ся із деся­ти вправ, з опи­сом та мож­ливістю замо­ви­ти додат­ко­ві кон­суль­та­ції.

Мета про­гра­ми — ово­лодін­ня інстру­мен­та­ми само­кон­тро­лю, раціо­наль­но­го мислен­ня, емо­цій­ної ста­біль­но­сті, само­ро­звит­ку та самовдосконалення.

Це авторсь­ка про­гра­ма в якій я зібрав відо­мі тех­ніки сучас­но­го та дав­ньо­го стої­циз­му у пев­ній послідовності.

Вас очікує знай­ом­ство з наступ­ни­ми впра­ва­ми та тех­ні­ка­ми стоїцизму:

  1. Дихо­то­мія контролю.
  2. При­клад для наслідування.
  3. Нега­тив­на візуалізація.
  4. Amor fati.
  5. Погляд з гори.
  6. Memento mori.
  7. Роз­ду­ми.
  8. Піст.
  9. Меди­та­ція на небо.
  10. Кон­стру­ю­ван­ня емоцій.

Що ви отримаєте?

Опа­ну­вав­ши стої­цизм у яко­сті мен­таль­ної про­гра­ми та його тех­ніки, ви поз­бу­де­тесь зай­вої три­вож­но­сті, когнітив­них поми­лок у мислен­ні, непро­дук­тив­них дій. Все це позна­чить­ся на ефек­тив­но­сті вашої робо­ти, сто­сун­ків з інши­ми людь­ми та влас­но­го самопочуття.

Зав­дя­ки щоден­ним впра­вам стоїч­ний спо­сіб жит­тя може допо­мог­ти вам ста­ти кра­щою та доб­рі­шою люди­ною. Стої­цизм готує вас спо­кій­но зустріти нещастя, будь то незнач­ні роздра­ту­ван­ня чи серй­оз­ні негаразди.

бот стоицизм

Це було непро­сто зробити 🙂

Але головне — ви отри­має­те здо­ро­ве та перевірене тися­чоліт­тя­ми світо­сприй­нят­тя стої­циз­му, що нади­ха­ло відо­мих людей — Мар­ка Аврелія, Сене­ку, Біла Клін­то­на, Тео­до­ра Рузвель­та, Арноль­да Швар­це­негге­ра, Джо­на Стейн­бе­ка, Джо­ан Роулінг, Насі­ма Тале­ба та багатьох інших.

Як це працює?

Увій­діть в теле­грам і під­пи­шіть­ся на нашо­го бота @psyskbot. Може­те зро­би­ти це пря­мо зараз.

В боті про­сто вико­нуй­те інструкції.

Наразі бот пра­ц­ює у тесто­во­му режи­мі. Кори­стуй­тесь, зали­шай­те відгуки!