Що таке стоїцизм?

що таке стоїцизм

Сти­слий огляд, для того хто тіль­ки заці­ка­ви­вся стої­циз­мом або хоче нага­да­ти собі основ­ні положення. 

Стої­цизм — це філо­соф­сь­ка шко­ла, яка з’яви­ла­ся в Гре­ції при­близ­но за три століт­тя до нашої ери. Вона була зас­но­ва­на Зено­ном Кітійсь­ким і назва­на на честь міс­ця, де зби­ра­лись її при­хиль­ни­ки — Стоя (це була гале­рея з від­кри­тою колонадою).

Цю філо­со­фію вва­жа­ють мораль­ною або етич­ною філо­со­фією, оскіль­ки вона гово­рить про людсь­ку поведін­ку, що спо­ну­кає нас ста­ви­ти під сум­нів те, що ми роби­мо, зада­ва­ти собі питан­ня — чому ми це робимо?

Стої­цизм зно­ву з’явився в Римі в пере­хід­ний період від рес­пуб­ліки до імпе­рії. І просіяв іме­на­ми Сене­ки, Епік­те­та, Мар­ка Аврелія та Музонія Руфа. На жаль бага­то пра­ць інших стоїків не дій­шли до нас.

Зазви­чай в історії стої­цизм пере­жи­вав рене­санс, коли люд­ство опи­ня­лось в «тем­них часах», як і зараз.

Стої­цизм — це прак­тич­на філо­со­фія, як спо­ну­кає до дії, само­ро­звит­ку, змі­ни мислен­ня на більш раціо­нальне. Він має два голов­ні принципи.

Насправ­ді прин­ци­пів біль­ше, але якось тре­ба виді­ли­ти головне. Мож­ли­во я допов­ню цю стат­тю зго­дом, але кра­ще слід­куй­те за онов­лен­ня­ми цьо­го сай­ту, щоб збіль­шу­ва­ти розу­мін­ня стоїцизму.

Логос — всесвітом керує справедливий закон

Кос­мос — це поря­док, органі­за­ція хао­су. Стоїки вва­жа­ють, що існує закон, який органі­зо­вує все­світ і все в ньо­му. Якщо ми роби­мо вис­но­вок, що Все­світ є впо­ряд­ко­ва­ним хао­сом, тоді прий­має­мо, що Все­світом має керу­ва­ти закон, який є спра­вед­ли­вим і чесним.

Все, що відбувається має початок у законі

Цей прин­цип поді­ляє обста­ви­ни на ті, які ми кон­тро­лює­мо, і інші, яких ми не кон­тро­лює­мо. Те, що ми не може­мо кон­тро­лю­ва­ти, від­бу­ваєть­ся тому, що це при­зна­че­но згід­но із зако­ном, для нашо­го влас­но­го зрос­тан­ня та блага.

Навіть якщо це не зро­зу­мі­ло зараз, зре­штою воно слу­жить вели­кій меті, яку наш обме­же­ний розум може не сприй­ня­ти. Іноді ми бачи­мо в істо­рич­ній пер­спек­тиві, як події див­ним чином скла­да­ли­ся в іде­аль­ний пазл. Але на той час, люди не бачи­ли та не зна­ли пов­но­го візерунка.

Тому ця філо­со­фія вима­гає прий­нят­тя долі (Amor Fati), сво­го роду пози­тив­но­го прий­нят­тя, що озна­чає прий­нят­тя того, що ви не може­те змі­ни­ти, але постій­но пра­г­не­те змі­ни­ти те, що може­те. Дру­га части­на фра­зи — дуже важ­ли­ва, оскіль­ки кожен на своє­му міс­ці пови­нен дія­ти муд­ро, муж­ньо, спра­вед­ли­во та помір­ко­ва­но та все, що в його силах. Бо так він реалі­зує кос­міч­ний закон, части­ною яко­го є сам і наступ­ний принцип.

Жити згідно з природою

Головне для стоїка — жити, згід­но з при­ро­дою (маєть­ся на ува­зі при­ро­да люди­ни). При­ро­да люди­ни харак­те­ри­зуєть­ся потуж­ним роз­умом — це те, що відріз­няє нас від тва­рин. Це при­вілей для люди­ни, бо розум — це розу­мін­ня про­цесів при­ро­ди — лого­су, при­та­ман­но­го всім речам. Реалі­зо­ву­ва­ти розум і чес­но­ти — це жити в гар­монії з поряд­ком Всесвіту.

Це, своєю чер­гою, при­но­сить від­чут­тя сво­бо­ди від страж­дань – що доз­во­ляє жити щас­ли­вим жит­тям (апатія).

Стої­цизм вчить нас, що ми — не наші дум­ки та емо­ції, ми є роз­умом, який вирі­шує, як ми з ними справ­ляє­мо­ся. Тому чим розум­ні­ши­ми ми є, тим мен­ше нас хита­ють про­бле­ми та нещастя і тим віль­ні­ши­ми ми стаємо.

Для роз­вит­ку стоїч­но­го мислен­ня потріб­ні спе­ціаль­ні впра­ви, роз­ви­ток спе­ци­фіч­ної стоїч­ної уваж­но­сті до внут­ріш­ньо­го світу, спо­гля­дан­ня за емо­ція­ми та дум­ка­ми. Сучас­ні стоїки роз­гля­да­ють стоїчне мислен­ня, як своєрід­ну мен­таль­ну програму.


Недо­стат­ньо інфор­ма­ції для від­по­віді на питан­ня «що таке стої­цизм?» Тоді заван­та­ж­те та про­чи­тай­те неве­лич­ку та без­ко­штов­ну книж­ку. Під­пи­шіть­ся на мій канал. Та подивіть­ся відео.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...