Сила байдужості

байдужість

«Нав­чіть­ся бути бай­ду­жим до того, що не має зна­чен­ня» — Марк Аврелій.

Як про­сто це зву­чить і як склад­но це вті­ли­ти в жит­тя! Але ця дум­ка є клю­чем до повсяк­ден­но­го спо­кою та від­по­від­ної душев­ної “енер­го­не­за­леж­но­сті”.

Заклик бути бай­ду­жим може сприй­ма­ти­ся, як щось нега­тивне, як бути пасив­ним, без­по­рад­ним та, навіть, холод­ним. Хоча мова тут про інше.

У вчен­ні стої­циз­му є доб­ро, зло і бай­ду­жість. Бай­ду­же не є ні добрим, ні злим, але воно є тим, що має бути. Тому всі наші хви­лю­ван­ня щодо бай­ду­жо­го, емо­цій­ні вибу­хи та інше — це помил­ко­ве надан­ня зна­чен­ня тому, що цьо­го зна­чен­ня не потребує. 

При­пу­сти­мо, ви запла­ну­ва­ли похід у мага­зин. Вам тре­ба купи­ти щось не дуже важ­ли­ве, такий собі “шопінг вихід­но­го дня”. Ви вий­шли на вули­цю і поча­лась силь­на зли­ва. Ви забіг­ли у кафе і розу­міє­те, що цей дощ на весь день, а ви не взя­ли пара­соль­ку. Ваш похід за покуп­ка­ми “накри­вся”. 

Бай­ду­жий спо­сіб мислен­ня — це розу­мін­ня, що хоча резуль­тат був не таким, що ви очіку­ва­ли, все доб­ре в будь-яко­му випад­ку. Так, ви не попа­ли в мага­зин, але ви не потра­ти­ли гро­ші. Ви не купи­ли нову сум­ку, але з’ї­сте в кафе смач­ний круа­сан. Ви не вби­ли час, а про­ве­де­те його за кавою, спо­гля­да­ю­чи, як крап­лі дощу сту­ка­ють по асфаль­ту та роз­мір­ко­ву­ю­чи про щось цікаве.

Сила бай­ду­жо­сті в усві­дом­лені, що не все під­влад­но нашим пла­нам, а тому, коли щось йде не так, то так і тре­ба. Це дові­ра, прий­нят­тя або сми­рен­ність, яка є настіль­ки потуж­ним від­но­шен­ням до світу, що навіть Біб­лія каже: “Бог сми­рен­ним дає благодать”.

Біль­шість подіб­них ситу­а­цій ні доб­рі, ні погані. Все зале­жить виключ­но від нашо­го сприй­нят­тя. Стоїч­на бай­ду­жість — це ней­тральне сприй­нят­тя, яке поз­бав­ляє зви­чай­ну ситу­а­цію непо­тріб­но­го емо­цій­но­го кольору.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Ви може­те ста­ти патро­ном PSYSK! Або зро­би­ти разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...