Консультації

Індивідуальні консультації

Стої­цизм іноді нази­ва­ють про­то­пси­хо­ло­гією, бо в ті дав­ні часи пси­хо­ло­гів не було, а душев­них про­ти­річ виста­ча­ло, як і сьо­год­ні. Ця філо­со­фія ляг­ла в осно­ву дея­ких пси­хо­ло­гіч­них шкіл (раціо­наль­но-емо­тив­на тера­пія, лого­те­ра­пія та інші).

техникі стоїцизму

Стоїч­на кон­суль­та­ція — це особ­ли­ва фор­ма тера­пії, в якій розум та стоїч­ні прин­ци­пи вико­ри­сто­ву­ють­ся для досяг­нен­ня доб­ро­го настрою емо­цій­ної ста­біль­но­сті та три­ва­ло­го щастя, що будуєть­ся на цін­но­стях та чеснотах.

Голов­на ідея стої­циз­му поля­гає в тому, що ми повин­ні пра­г­ну­ти жити від­по­від­но до при­ро­ди. Страж­дан­ня поля­га­ють у наяв­но­сті волі, яка супере­чить при­роді. Таким чином, стоїч­на тера­пія поля­гає у пошу­ку та виправ­лен­ні поми­лок у суд­жен­нях, які пород­жу­ють волю, яка супере­чить природі.

Як проходить консультація?

Кон­суль­та­ція побу­до­ва­на, щоб люди­на на осно­ві отри­ма­ної інфор­ма­ції змог­ла досяг­ти само­в­дос­ко­на­лен­ня. Вона схо­жа на роз­мо­ву між дру­зя­ми, а не клініч­ну сесію, і завжди з тур­бо­тою, пова­гою та гар­ним настроєм.

Зазви­чай кон­суль­та­ція три­ває 45–50 хви­лин. Ви ста­ви­те питан­ня, а я роз­ка­зую, як за допо­мо­гою стої­циз­му та пев­них прак­тик мож­на влад­на­ти це. Якщо буде потріб­но, ми запла­нує­мо наступ­ну сесію. Але я роз­гля­даю цей напрям, як корот­ко­стро­ко­ву тера­пію (1–5 сесій).

Кон­суль­та­ції про­во­дять­ся в Google Meet. Про час домо­в­ляє­мось заздалегідь.

Опла­та піс­ля кон­суль­та­ції, якщо ви отри­ма­ли користь або від­чу­ли полег­шен­ня!  Вар­тість: 500 грн.

Хто проводить консультації?

Мене зва­ти Сер­гій Коноп­ли­ць­кий, я зас­нов­ник проєк­ту PSYSK, кан­ди­дат соціо­ло­гіч­них наук.

У мене є пси­хо­ло­гіч­на освіта (Київсь­кий Юнгіансь­кий інсти­тут, НЛП-Прак­тик, Фоку­со­ва­на тера­пія прий­нят­тя та від­по­ві­даль­но­сті) — все це допо­мо­гає у роботі.