Стоїчна вправа «Дихотомія контролю»

еверест

Чим біль­ше ми зосе­реджує­мось на речах, які ми не може­мо кон­тро­лю­ва­ти, тим мен­ше у нас кон­тро­лю, — казав Епік­тет. Дійс­но, це лише поси­лює нашу три­во­гу, оскіль­ки зму­шує нас зацик­лю­ва­ти­ся на від­сут­но­сті сво­бо­ди волі в пев­ній ситуації.

Сьо­год­ні про­по­ную вам впра­ву, яку мож­на вико­ну­ва­ти постій­но. Зго­дом, повто­рен­ня цієї впра­ви стане звич­кою або навіть части­ною харак­те­ру, і ви вже не буде­те хви­лю­ва­ти­ся про все (якщо, звіс­но, у вас є така проблема).

Щоб вико­на­ти цю впра­ву, про­сто окресліть, що вас тур­бує, і чи кон­тро­лює­те ви це. Що не кон­тро­лює­те — відпустить.

Ви не може­те піти на робо­ту через повітряні три­во­ги? Це не в ваших руках, від­пу­стіть це.

У вас бага­то робо­ти і ви не може­те тре­ну­ва­ти­ся 5 разів на тиждень в спорт­за­лі? Від­пу­стить. Тро­хи зго­дом повер­не­тесь у звич­ний режим.

Вашо­му керів­ни­ку не подо­баєть­ся ваша осо­би­стість? Це теж не в ваших руках, від­пу­стіть. Якщо це зава­жає робо­ті — знай­діть нову.

Завжди є роз­в’я­зан­ня про­бле­ми, але спо­чат­ку тре­ба зро­би­ти цей пер­ший крок — зупи­ни­ти хви­лю­ван­ня через те, що не в зоні вашо­го контролю.

Коли ми розу­міє­мо, що ми дійс­но може­мо кон­тро­лю­ва­ти, і від­пус­кає­мо «зов­ніш­нє» (речі, які не під­да­ють­ся нашо­му кон­тро­лю), ми може­мо зосе­ре­ди­ти енер­гію на речах, на які ми може­мо впли­ва­ти. Чим біль­ше ми вкла­дає­мо сво­го часу в речі, на які дійс­но може­мо впли­ну­ти, тим мен­ше три­вож­но­сті ми від­чу­ває­мо. Бо ми тоді дає­мо про­стір для дії, а не для роз­ду­мів. Для реаль­но­сті, а не уяви.

Що допоможе?

Ви може­те вико­на­ти цю впра­ву в щоден­ни­ку, про­сто запи­сав­ши, що вас тур­бує. Піс­ля того, як ви запи­ше­те, що вас тур­бує, створіть дві колонки.

Одна колон­ка для тих речей, про які ви хви­лює­те­ся, і які ви може­те кон­тро­лю­ва­ти, а інша колон­ка – речі, які ви не може­те контролювати.

Зро­бив­ши це, ви змо­же­те скла­сти план дій, щоб вирі­ши­ти речі, які ви може­те кон­тро­лю­ва­ти, і поз­бу­ти­ся тур­бот про те, що ви не контролюєте.

Буде­те непо­хит­ни­ми, як та ске­ля на фото.

 

 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...