Про душевну рівновагу

марк аврелій

“Якщо обста­ви­ни зму­сять тебе змі­ни­ти свою душев­ну рів­но­ва­гу, то поспі­ши повер­ну­ти­ся до себе і не від­сту­па­ти понад необ­хід­ність від роз­міре­них рухів своєї душі. Адже чим часті­ше ти повер­та­ти­меш­ся до гар­монії, тим біль­ше і біль­ше зміц­ню­ва­ти­меш­ся в ній” (Марк Аврелій “Роз­ду­ми” 6:11)

Бажан­ня кудись втек­ти, змі­ни­ти щось у зов­ніш­ньо­му сере­до­ви­щі часто похо­дить із внут­ріш­ньої неста­біль­но­сті. І куди б така люди­на не втек­ла, вона несе з собою влас­ний хаос і не має покою.

Тому єди­ним пра­виль­ним шля­хом — є ство­рен­ня “внут­ріш­ньої цита­делі”, як нази­ва­ли її стоїки. Це спо­кій і рів­но­ва­га все­ре­дині нас, це не міс­це, а стан. І тоді з цим ста­ном ти можеш навіть у важ­ких обста­ви­нах бути в нормі. 

Цей стан тре­ба пле­ка­ти та періо­дич­но схо­ди­ти в ньо­го. Навіть не за “ресур­сом”, а щоб зфор­му­ва­ти таку навич­ку. “Адже чим часті­ше ти повер­та­ти­меш­ся до гар­монії, тим біль­ше і біль­ше зміц­ню­ва­ти­меш­ся в ній”.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...