Перешкода стає шляхом

Важ­ко писа­ти щось пози­тивне про вій­ну та випро­бу­ван­ня, що спіт­ка­ли сьо­год­ні багатьох з нас. Але кожен, хто змо­же вий­ти з цьо­го випро­бу­ван­ня, від­бу­дуєть­ся, від­но­вить­ся, зали­шить доб­ру память, повер­неть­ся, допо­мо­же, вря­тує — тоб­то реалі­зує у жит­ті чес­но­ти, той ще буде зга­ду­ва­ти у май­бут­ньо­му ці часи з поди­вом. Бо іноді буде зда­ва­ти­ся, що саме зараз було реальне життя.

Зіткнен­ня з реаль­ністю болю­че, але воно рухає люди­ну упе­ред. Бага­то хто з нас сьо­год­ні опи­ни­вся в цій реаль­но­сті не зі сво­го вибо­ру, але усві­до­мив, чого кошту­ють його друзі, близь­кі, сусі­ди, сло­ва, обі­цян­ки, ідеї та власне він сам. Все про­хо­дить перевір­ку на реаль­ність. Бага­то що сприй­ма­ти важ­ко, бо воно руй­нує твої уяв­лен­ня, але зму­шує зустрі­ча­ти прав­ду. А це вже крок вперед.

Чому в сприй­нят­ті прав­ди подаль­ший рух? Бо ​​ви не може­те діста­ти­ся з точ­ки А в точ­ку Б, якщо від­мо­в­ляє­те­ся визна­ти, що ви в точ­ці А!

Ця істо­рич­на мить, в якій ми опи­ни­ли­ся зро­бить силь­ні­ши­ми мільй­о­ни наших людей. Під­штовхне до роз­вит­ку, бо роз­ви­ток почи­наєть­ся з усві­дом­лен­ня реаль­но­сті, насам­пе­ред сто­сов­но себе, своїх поглядів, думок та дій.

У мир­ний час пер­ший крок для само­в­дос­ко­на­лен­ня в тому, щоб визна­ти, що ваше жит­тя, яким воно є зараз, не таке, яким ви хоче­те його бачи­ти. І часто буває, що якщо люди­на не робить цей крок сві­до­мо, але він робить­ся несві­до­мо. І це зветь­ся долею, яка вод­но­час є під­каз­кою людині для подаль­ших кроків.

Що робити тим, хто вижив?

Вижив і в бук­валь­но­му сен­сі та мета­фо­рич­но. Якщо ви зараз більш-менш в нор­маль­них умо­вах, робіть подаль­ші кро­ки. Якщо ви хоче­те пок­ра­щи­ти якусь части­ну сво­го жит­тя, ви повин­ні спо­чат­ку поди­ви­ти­ся на неї тве­ре­зо, особ­ли­во, якщо диви­ти­ся важ­ко. Це можуть бути сто­сун­ки, робо­та, ото­чен­ня, звич­ки, стиль жит­тя — що зав­год­но. Вам потріб­на точ­ка А, щоб про­кла­сти марш­рут в точ­ку В.

Пси­хо­ло­ги кажуть, що охо­плю­ю­чи новий досвід, який не схо­жий ні на що, з чим ми сти­ка­ли­ся рані­ше, ми стає­мо розумнішими.

Нові ситу­а­ції пере­во­дять ваш розум у режим нав­чан­ня, що дає змо­гу від­кри­ва­ти нові зако­но­мір­но­сті. Чим біль­ше шаб­лонів засво­ює наш розум, тим кра­ще він перед­ба­чає і тим розум­ні­ши­ми ми стаємо.

Про­чи­тай­те кни­гу на абсо­лют­но нову тему. Спіл­куй­те­ся з людь­ми, яких ви зазви­чай уни­кає­те. Відві­дай­те незнайо­ме місто. Роз­ши­рюй­те­ся за рам­ки шаб­лонів, які ваш розум уже вив­чив. Щоб роз­ви­ва­ти­ся, ви повин­ні неод­но­ра­зо­во вирі­шу­ва­ти нові викли­ки та роз­гля­да­ти нові ідеї, щоб дати вашо­му розу­му нове завдання.

Мужність

Щоб бути реалі­стом тре­ба роз­ви­ва­ти таку стоїч­ну чес­но­ту, як муж­ність. Бо вона озна­чає не тіль­ки смі­ливість та хоро­брість, але й вмін­ня зазир­ну­ти вгли­би­ну себе та визна­ти, що тре­ба з цим роби­ти. Не уни­ка­ти, не боя­ти­ся, а роби­ти своє.

Якщо ви досить муж­ні, попросіть кіль­кох людей, які доб­ре вас зна­ють, дати вам чес­ну оцін­ку того, де вони бачать вас через два деся­ти­літ­тя. Їхні від­по­віді можуть вас зди­ву­ва­ти, роз­ча­ру­ва­ти або нав­па­ки надихнути. 

Мудрість

У Рай­а­на Холі­дея є кни­га «Переш­ко­да стає шля­хом» — адап­та­ція філо­со­фії стоїків до потреб сучас­но­го світу.

Він пише, що мудрість поля­гає в тому, щоб ста­ви­ти­ся до переш­код як мож­ли­во­стей. Це пали­во для успі­ху. З будь-якої переш­ко­ди мож­на отри­ма­ти користь, тому що вона:

  • загар­то­вує нас, робить силь­ні­ши­ми, допо­ма­гає подо­ла­ти склад­но­щі у майбутньому;
  • дає цін­ний досвід, вчить чомусь важ­ли­во­му, навіть якщо це про­сто сми­рен­ня та готов­ність прий­ня­ти неминуче;
  • пока­зує нам наші слаб­ко­сті та враз­ливі місця;
  • закри­ва­ю­чи один шлях, від­кри­ває бага­то інших,
  • вчить спря­мо­ву­ва­ти зусил­ля у пра­виль­ний напрям.

Як писав Марк Аврелій: «Нашим діям мож­на переш­ко­ди­ти, але немає переш­код щодо наших планів і намірів. Розум під­ла­што­вуєть­ся і від­по­від­но до своїх цілей пере­тво­рює переш­ко­ду в дорогу». 


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...