Що визначає людину?

персона

Вза­є­ми­ни фор­ми та змісту — пред­мет для роз­ду­мів у багатьох тра­ди­ціях. У юнгіансь­кій пси­хо­ло­гії є понят­тя Пер­со­ни — види­мої части­ни осо­би­сто­сті, що демон­струєть­ся іншим. Через Пер­со­ну люди­на заяв­ляє себе світу, і це зазви­чай мас­ка, що соціаль­но схва­люєть­ся. Однак, якщо люди­на над­то бага­то вкла­дає в Пер­со­ну, тоді у неї росте Тінь — те, що витіс­няєть­ся люди­ною у внут­ріш­ні гли­би­ни несві­до­мо­го, те, що не мож­на пока­зу­ва­ти сус­піль­ству. Занад­то вели­ка та силь­на Тінь ство­рює напру­гу, зава­жає роз­вит­ку та індиві­ду­а­ції осо­би­сто­сті, і в аналітич­ній пси­хо­ло­гії про­во­дить­ся спе­ціаль­на робо­та з Тін­ню, щоб її зняти.

Оче­вид­но, що зміст люди­ни визна­чає не його Пер­со­на, яка кон­стру­юєть­ся. Епік­тет писав, що люди­ну визна­чає не його тіло чи зачіска, а здат­ність роби­ти розум­ний вибір. Якщо вибір буде розум­ним, то люди­на теж буде розумною.

У книзі Чака Пала­г­ню­ка «Бій­цівсь­кий клуб» герой каже: «Ти — це не твоя робо­та. Ти — не кіль­кість гро­шей у бан­ку. Не твоя маши­на. Не вміст тво­го гаман­ця. Ти — не твої шмотки».

Ство­рю­ю­чи свій образ, лег­ко пере­п­лу­та­ти реаль­ність із ним. Все, що ви роби­те із собою, своїм тілом, зачіскою, одя­гом має сенс не саме у собі, а коли про­дик­то­ване розум­ним вибо­ром. Якщо ви ходи­те до спорт­за­лу, щоб бути здо­ро­вим, силь­ним та кра­си­вим – це розум­ний вибір. Якщо ви хоче­те справ­ля­ти на когось вра­жен­ня нака­ча­ним тор­сом і вит­ра­чає­те час сво­го жит­тя на цю мету — сум­нів­ний вибір. Якщо для цьо­го ви ще псує­те здо­ро­в’я, вжи­ва­ю­чи ана­боліки, то з погля­ду стоїків — у вас про­бле­ми з раціональністю.

Тому, що важ­ли­вим є не гарне тіло, а те, вна­слі­док яко­го вибо­ру воно у вас з’явилося.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...