Головна

 

сучасний стоїцизм

Проєкт PSYSK при­свя­че­ний вив­чен­ню та засто­су­ван­ню ети­ки стої­циз­му у жит­ті сучас­ної люди­ни. Філо­со­фія стої­циз­му — прак­тич­на дис­ци­плі­на з метою пра­виль­ної органі­за­ції людсь­ко­го мислен­ня, ство­рен­ня пев­ної мен­таль­ної моделі, що доз­во­ляє прий­ма­ти розум­ні рішен­ня, бути емо­цій­но ста­біль­ним і здійс­ню­ва­ти вне­сок у мир­ний, здо­ро­вий та стій­кий світ.

Дізнайтесь більше про сучасний стоїцизм з цього відео

Наша мета — вив­чен­ня та впро­ва­д­жен­ня прак­тик стої­циз­му на осно­ві сучас­них пси­хо­ло­гіч­них та ней­ро­фізіо­ло­гіч­них знань. Для цьо­го ми фор­мує­мо спіль­но­ту людей, які спи­ра­ють­ся на стої­цизм як мен­таль­ну програму.

Завантажити книгу

Якщо ви хоче­те дізна­ти­ся біль­ше про стої­цизм, заван­та­ж­те PDF кни­гу Сер­гія Коноп­ли­ць­ко­го «Как сохра­нить спо­кой­ствие и уве­рен­ность в слож­ные вре­ме­на? Сто­и­цизм в повсе­днев­ной жиз­ни». Поки що вона доступ­на російсь­кою мовою, але ми вже пра­ц­ю­є­мо над українсь­кою версією.

стоицизм

Також у нас є щотиж­не­ва роз­сил­ка з більш ніж 500 учас­ни­ка­ми. У роз­сил­ці ми аналі­зує­мо одну з тем, пов’я­за­них зі стої­циз­мом, пси­хо­ло­гією та інши­ми ціка­ви­ми дисциплінами.

Підписатись на розсилку

Новини проєкту

У най­б­лиж­чих пла­нах запуск індиві­ду­аль­ної та кор­по­ра­тив­них про­грам само­в­дос­ко­на­лен­ня на осно­ві стоїч­них прак­тик. Під­пи­шіть­ся на наш канал в теле­гра­мі, щоб бути в кур­сі всіх новин та отри­му­ва­ти щоден­ні пости для під­т­рим­ки стоїч­ної прак­ти­ки та мен­таль­но­го здоров’я.