Негативна візуалізація

Нега­тив­на візу­алі­за­ція або futurorum malorum præmeditatio (лат., дослів­но, попе­ред­нє вив­чен­ня пога­но­го май­бут­ньо­го) — це метод меди­та­тив­ної прак­ти­ки або аске­зи шля­хом візу­алі­за­ції найгіршого(их) сценаріїв(ів). Цей метод виник у кіренсь­ких філо­со­фів, а піз­ні­ше був прий­ня­тий стої­ка­ми. Тех­ніка ста­ла попу­ляр­ною зав­дя­ки пуб­ліка­ціям Сене­ки Молод­шо­го. Це була одна з поши­ре­них форм стоїч­них духов­них вправ.

Нега­тив­на візу­алі­за­ція зосе­реджуєть­ся на нав­чан­ні прак­ти­ку­ю­чо­го на нега­тив­них резуль­та­тах реалі­стич­них жит­тєвих сце­наріїв, щоб зни­зи­ти чут­ливість або ство­ри­ти пси­хо­ло­гіч­ну при­дат­ність для під­го­тов­ки до втрат у реаль­но­му жит­ті, а також викли­ка­ти почут­тя подя­ки за реаль­ні речі або фак­тич­ний ста­тус, який має практикуючий.

Важ­кість нега­тив­ної візу­алі­за­ції варі­юєть­ся від такої лег­кої, як дум­ка про незнач­ні незруч­но­сті, напри­клад, необ­хід­ність від­мо­ви­ти­ся від незнач­но­го задо­во­лен­ня, до тако­го ж серй­оз­но­го, як повне зану­рен­ня в уяв­ний сце­нарій, у яко­му най­гір­ший страх дійс­но від­був­ся, напри­клад, втра­та ресур­сів, ста­ту­су чи життя.

Стат­ті по темі:

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...