Аскезис (ἄσκησις)

Аске­зис (ἄσκησις) — управ­лін­ня, прак­ти­ка, дис­ци­плі­но­ва­на під­го­тов­ка, тре­ну­ван­ня при­зна­чене для досяг­нен­ня потріб­них рис харак­те­ру. Епік­тет бачить три рів­ні нав­чан­ня і про­во­дить ана­ло­гію вправ і тре­ну­вань від бороть­би та лег­кої атле­ти­ки, руха­ю­чись від тео­ре­тич­но­го вив­чен­ня, до прак­ти­ку­ван­ня і потім до най­г­либ­шо­го засвоєн­ня. В душі ці рів­ні поєд­ну­ють­ся та пере­хо­дять один в інший, але існує ієрар­хія від бажан­ня через учи­нок до ствердження.

Марк Аврелій, який часто глу­зує з про­сто­го вив­чен­ня, книг і показ­ну вченість рід­ко вжи­ває ці понят­тя. Він рад­ше схиль­ний під­да­ва­ти раціо­наль­но­му аналі­зу щоден­ні вчин­ки, керу­ю­чись прин­ци­па­ми (еге­монікон). Таким чином, він дуже спі­взвуч­ний з засте­ре­жен­ням Епік­те­та не виго­ло­шу­ва­ти вчен­ня, не засвоїв­ши його. Марк вва­жав, що ми має­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти розум, щоб у вчин­ках про­яв­ля­ти чес­но­ти само­вла­дан­ня, від­ва­ги, спра­вед­ли­во­сті та мудрості.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...