Арете (ἀρετή)

Аре­те (ἀρετή) — чес­но­та, доб­ро­чес­ність і людсь­ка дос­ко­налість; дже­ре­ло абсо­лют­ної цін­но­сті. Діо­ген Лаертсь­кий каже, що чоти­ри голов­ні чес­но­ти були пер­шо­чер­го­ви­ми для стоїків: стри­маність, спра­вед­ливість, смі­ливість, мудрість.

Хрісіп ска­зав, що від­чу­ва­ти мудрість (phronimos) хоча б на мить — це те саме, що бути в аре­те завжди. Музоній Руф ска­зав: «Люди­на народ­жуєть­ся зі схиль­ністю до добра» («Лек­ції» 1.7. 1–2). Марк Аврелій каже, що ми повин­ні доз­во­ли­ти нашим чес­но­там сяя­ти, поки ми не згас­не­мо (12.15). Епік­тет зга­дує спра­вед­ливість і стри­маність поряд у своїх роз­ду­мах про доб­ро­чес­ність. Сене­ка вико­ри­сто­вує латинсь­ке virtus, кажучі, що «доро­чес­ність — є єди­ним доб­ром» і є не що іншим, як «пра­вильне та впев­нене суд­жен­ня» («Мораль­ні листи до Луцілія» 7.32).

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...