Апроегмена (ἀπροηγμένα)

Апро­ег­ме­на (ἀπροηγμένα) — неба­жані речі; бай­ду­жі, ней­траль­ні в абсо­лют­но­му мораль­но­му сен­сі, але нега­тив­ні та при­род­но неба­жані для когось або чогось, такі як хво­ро­ба, напри­клад. Про­ти­лежне до проегмена.

Ці тер­мі­ни не зустрі­ча­ють­ся ні в Епік­те­та, ні в Мар­ка Аврелія, але ми знає­мо від Діо­ге­на Лаертсь­ко­го, що вони були зви­чай­ним вчен­ням стоїків від Зено­на і Хрісі­па до Поси­донія («Житія видат­них філософів»).

Сене­ка пише: «У жит­ті є речі, які є кори­сни­ми для нас і не кори­сни­ми — те й інше не зале­жить від нас» («Мораль­ні листи до Луцілія» 92.16).

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...