Антропос (ἄνθρωπος)

Антро­пос (ἄνθρωπος) — люди­на, люди вза­галі. Для Епік­те­та (Бесі­ди 2.10.1), перш за все, ми є людь­ми, чия сила сві­до­мо­го вибо­ру (про­ай­ре­зис) визна­чає нашу сут­ність і є повністю віль­ною. «Кра­си­ва люди­на — доб­ро­чес­на люди­на» (Бесі­ди 3.1. 6b–9). Ми повин­ні бути «ціліс­ною люди­ною» (Бесі­ди 3.15.13), такою, яку П’єр Адо нази­ває вір­ни­ми собі (Внут­ріш­ня цита­дель, стор. 130–31). У Мар­ка Аврелія (див. 5.1, 5.20, 8.1, 8.5, 8.26) цей тер­мін вжи­ваєть­ся разом із наго­ло­сом на тому, що має бути нашим істин­ним зав­дан­ням і метою.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...