Адіафора (ἀδιάφορα)

Адіа­фо­ра — бай­ду­жі речі; ні доб­ре, ні погане в абсо­лют­но­му мораль­но­му сен­сі. У стоїч­ній дум­ці все, що зна­хо­дить­ся за межа­ми нашої сфе­ри обґрун­то­ва­но­го вибо­ру (див. Про­ай­ре­зис ), є бай­ду­жим. У від­носно­му сен­сі дея­кі з речей, які зна­хо­дять­ся поза нашим кон­тро­лем, є бажа­но бай­ду­жи­ми (з пози­тив­ною цін­ністю) або неба­жа­но бай­ду­жи­ми (нега­тив­ні) (про­ег­ме­на/ апо­про­ег­ме­на). Марк Аврелій каже (5.20), що люди, які зава­жа­ють про­гре­су нашо­го сві­до­мо­го вибо­ру, є також бай­ду­жи­ми для нас, хоча зазви­чай ми при­род­но заці­кав­лені у вза­є­модії з інши­ми людь­ми. Цей тер­мін зустрі­чаєть­ся в «Бесі­дах» Епік­те­та сім­на­дцять разів і один раз в «Енхірідіоні». У Аврелія він з’яв­ляєть­ся шість разів.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...