Агатос (ἀγαθός)

Ага­тос (ἀγαθός) — бла­го, або гід­ний, пра­виль­ний, належ­ний об’єкт бажан­ня. Епік­тет під­т­ри­мує кла­сич­ну стоїч­ну пози­цію, коли гово­рить, що доб­ро (і зло) мож­на знай­ти лише в нас, у нашо­му про­ай­резісі (prohairesis), а не в зов­ніш­ньо­му світі (Бесі­ди 2.16.1). Він каже: «Бог вста­но­вив такий закон: «Хочеш добра — тво­ри його сам» (1.29.4). «Пле­кай доб­ро у спра­вах рук своїх» (4.3.11).

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...